Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe

                                                                                              Lubsza 25.04.2022 r.                              

Zapytanie ofertowe

„Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

            Gmina Lubsza zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z gminy Lubsza, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zamwiający: Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od 01.05.2022 r.

            b) data zakończenia: do 15 czerwca 2022 r

3. Opis Przedmiotu zamówienia CPV:

90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie gminy Lubsza.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lubsza, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsca wskazanego na terenie gminy Lubsza, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących
z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji opadów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 11,86 Mg. Zamawiający zastrzega że ilość odpadów nie może być większa niż 11,86 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów Mg:

- folie rolnicze – 0,870

- siatki i sznurki do owijania balotów -0,060

- opakowania po nawozach – 1,910

- opakowania typu Big Bag- 9,020

4. Termin oraz miejsce odbioru odpadów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

 • Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

- adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;

- datę odbioru;

- wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

 • folie rolnicze;

 • siatki i sznurki do owijania balotów;

 • opakowania po nawozach;

 • opakowania typu Big Bag;

- podpis właściciela/ użytkownika;

- podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

- pieczęć firmową wykonawcy,

 • Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 3. Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego
z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

- wygenerowane z systemu BDO dokumenty ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem

 • Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

 • Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac
   z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 • Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

 • Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
  i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 • Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie
  z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku, włączając sytuację uwzględnioną w pkt 8. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Urząd Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, (sekretariat), do dnia:

 29.04 2022 r. do godziny 14.00

b)  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także opis: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem na adres:  liczy się data odbioru .

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Iwona Rosińska, tel. 77 4118630 wew. 134

9. Zamawiający zastrzega sobie:

Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia , bez wyboru wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r., poz. 2459).

 

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: PDFformularz oferty.pdf (228,49KB)