Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 20.12.2021r.

OŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego . U z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Lubsza

zawiadamia strony

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubicz”, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie tj. Gminy Lubsza,
ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza reprezentowanego przez Pracownie Geodezyjno-Projektową Adam Bednarz, ul. Piastowska 2, 49-300 Brzeg.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Lubsza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania wniosków w sprawie lub zapoznanie się
z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę
(774118630 wew. 134, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adresy: srodowisko@lubsza.ug.gov.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
  • na tablicach ogłoszeń wsi Lubicz