Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 05.05.2021r.

OŚ.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

            Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25.06.2020r. sygn. akt SKO.40.2549.2019.oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 12.04.2016r. firmy: Agro Gobarto Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku  będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

 

 

Bogusław Gąsiorowski

 

Wójt Gminy Lubsza

PDFRAPORT scalony Biogazownia Nowy Świat_uzupełniony_2019-05-20 (002).pdf