Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 24.02.2021r.

OŚ.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY LUBSZA

 Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 14.08.2020r. sygn. akt SKO.40.985.2020.oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 18.12.2015r. firmy: Agro Gobarto Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza. 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku  będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza