Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 10.08.2020r.

OŚ.6220.2.2019

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

W Ó J T A    G M I N Y    L U B S Z A

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o umorzeniu w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej", na działce nr 118/3 obrębu Raciszów , gm. Lubsza. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy EKO Zielona Energia Sp. z o.o., ul Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz Osiedle.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (77 4118630 wew. 134). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi, wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16, 49-313 Lubsza.

 

Wójt Gminy Lubsza