Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 22.06.2020r.

OŚ.6220.2.2019

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

W Ó J T A    G M I N Y    L U B S Z A

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: EKO Zielona Energia sp. z o.o., ul. Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz Osiedle  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej”, na dz. nr 118/3 obrębu Raciszów

zawiadamia Strony- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma

 

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. nr 12, w godzinach urzędowania.

Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(77 4118630 wew. 134). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi, wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16, 49-313 Lubsza.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (77 4118630 wew. 134, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
  • na tablicach ogłoszeń wsi Raciszów