Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubsza, dnia 2020-03-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubsza.

Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca wskazanego przez zamawiającego (załącznik nr 1), transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Lubsza w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości.

W ramach prac wykonane zostaną:

  1. załadunek,
  2. transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania,
  3. rozładunek
  4. zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia,
  5.  prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – „Karta przekazania odpadu”.

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia  30 września  2020 r.

 

Ilość odpadów do odbioru - zadeklarowana przez rolników:

  • odpady z folii rolniczej – 0,645 Mg
  • odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 0,020 Mg
  • odpady opakowań po nawozach – 2,490 Mg
  • odpady opakowań typu  Big – Bag – 6,580 Mg

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe.

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie do 20%.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Oferty cenowe należy przesyłać na adres lubsza@lubsza.ug.gov.pl  do dnia 31 marca 2020r.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Iwona Rosińska, nr tel. 77 411 86 30 wew. 134.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji powyższej usługi.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) zostaną zastosowane obecnie obowiązujące wzory  dokumentów w tym zakresie.

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: DOCoferta wykonawcy.doc (69,00KB)

DOCXzalącznik nr 1.docx (14,62KB)