Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 20.03.2020r.

OŚ.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBSZA

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020r., poz. 256), Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza.

Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony przez firmę Agro Gobarto Sp. z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza, przekazane sołtysowi wsi Nowy Świat i Tarnowiec, gm. Lubsza z prośbą
o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Lubsza