Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 26.02.2020r.

OŚ.6220.3.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283) Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu w dnia 26.02.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiechowice wraz z kanalizacją tranzytową do miejscowości Czepielowice”. Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Śmiechowice.

 

Wójt Gminy Lubsza