Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lubszy w związku z wykonaniem przez Gminę obowiązku utrzymania czystości, zapewnienie odbierania odpadów komunalnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lubszy w związku z wykonaniem przez Gminę obowiązku utrzymania czystości, zapewnienie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – RODO, informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest Gmina Lubsza – Wójt Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  na adres Administratora lub e-mail: iod@lubsza.ug.gov.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności art. 2 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 5 ust 1 oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 Celem przetwarzania danych jest wykonanie przez Gminę obowiązku utrzymania czystości, zapewnienie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przeprowadzenie procedury administracyjnej z naliczaniem, poborem, a także egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Z tego względu Gmina ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe we wskazanych celach i na podstawie podanych aktów prawnych – Pani/Pana zgoda na takie działanie nie jest wymagana, a Pani/Pan zobowiązana/y są do podania danych. Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania, adres nieruchomości, dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, numer telefonu właściciela nieruchomości, adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące uprawienia:  prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii: prawo do sprostowania (poprawiania) danych – np. jeśli są w nich błędy,  prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodne z prawem, lecz zachowujemy prawo do sprawdzenia tej zgodności, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – wówczas jesteśmy zobowiązani wskazać na postawy prawne Gminy do przetwarzania danych,  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie) – w przypadku, gdy uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem lub celem ich zebrania. Pani/Pana dane osobowe przekazywane mogą być przekazywane organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym lub podmiotom realizującym zadania oczyszczania gminy (dające gwarancję bezpieczeństwa przetwarzania danych), z którymi zawarte są umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez okres 5 lat. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.