Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

 

Lubsza, dnia 16.12.2019 r.

OŚ.6220.3.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia strony, że:

  1. z wniosku z dnia 09.12.2019r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiechowice wraz z kanalizacją tranzytową do miejscowości Czepielowice”;
  2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Lubsza wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres lubsza@lubsza.ug.gov.pl.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
  • na tablicach ogłoszeń wsi Śmiechowice

Otrzymują:

  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.
  2. a/a