Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

 • Od dnia 24 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy ograniczenia w obsłudze interesantów

  Lubsza, dnia 24.01.2022r.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępu do instytucji publicznych, informuję, że od dnia 24 stycznia 2022r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy  następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

  Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail – 
  • platforma e-PUAP, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe poprzez urnę postawioną na zewnątrz budynku Urzędu, przy wejściu.

  Za utrudnienia przepraszam – Wójt.

   

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie WG.0050.144.2021 Wójta Gminy Lubsza z dnia 13.12.2021r.

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 1372, poz. 1834)  w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010 r.),

  Ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji:

  §1.  Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

  §2. Termin przeprowadzenia konsultacji podany był  do  publicznej wiadomości  na okres 21 dni od  dnia  publikacji treści projektu uchwały na  stronie internetowej  Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl  termin wyznaczony  był od  dnia 19.11.2021 r.  do 10.12.2021 r.

  §3. Organizacje o których  mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogły zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w terminie  daty  zakończenia konsultacji określonej   w  § 2 to jest do dnia  10.12.2021 r.

  § 4. W  wyznaczonym terminie  nie było  potrzeby zorganizowania spotkania  publicznego, jak również brak  było pisemnych uwag zgłoszonych do  projektu uchwały   nr…. Rady Gminy Lubsza z dnia ……..  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  § 5. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami i są ważne bez względu na liczbę uczestników biorących udział.

  § 6. Zarządzenie o  wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez  zamieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń  w budynku Urzędu  Gminy, oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl .                                                                                  

  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Uzasadnienie

  Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty aktów prawnych  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności  statutowej organizacji wymienionych w § 3  podlegają konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi .

 • Zebranie Wiejskie mieszkańców Myśliborzyc

  O G Ł O S Z E N I E

  Zawiadamiam  mieszkańców wsi Myśliborzyce, że 03.01.2022r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie. 

  Tematem zebrania będą wybory uzupełniające w związku z rezygnacją obecnego sołtysa z pełnionej funkcji.

  Porządek Zebrania :

  1. Przedstawienie porządku, zatwierdzenie.

  2. Zatwierdzenie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa.

  4. Zapoznanie ze statutem sołectwa w części dotyczącej wyboru Sołtysa.

  5. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

  6. Wybór Sołtysa wsi na kadencję uzupełniającą 2019-2024:

  8. Pytania, wolne wnioski.

  9. Zakończenie zebrania.

  W przypadku braku obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania w terminie podanym w harmonogramie, następne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu po upływie 30 minut ( tj. o godz. 1730 ) i ustalenia Zebrania będą wiążące bez względu na ilość osób biorących w nim udział .

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

 • Uzupełnienie dokumentacji złożonej w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  Uprzejmie  informuję , że Gmina Lubsza złożyła  wniosek w  Ramach  Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  dotyczący realizacji  projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich   w  rozwoju  cyfrowym  – Grant PPGR”,  którego podstawę  stanowiły złożone oświadczenia rodzica  / opiekuna prawnego ucznia  i oświadczenia uczniów pełnoletnich.

  Centrum Projektów  Polska Cyfrowa  w ramach  oceny formalno- merytorycznej  złożonego  przez gminę  wniosku,  zawnioskowało o dokonanie jego  aktualizacji. Powołując się na   zapis §4  ust. 14  Regulaminu konkursu, który brzmi „Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Grantobiorca, w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie”.  

     Celem zakwalifikowania wniosku, Gmina została  zobowiązania  do  weryfikacji wszystkich danych  zamieszczonych w  oświadczeniach złożonych przez Państwa w ramach konkursu grantowego „Granty PPGR” : miejsca zamieszkania beneficjenta (ucznia) , pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR i  miejsca zamieszkania,  jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta (ucznia), sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

  Część złożonych przez Państwa oświadczeń, bez załączonych  urzędowych  poświadczeń, nie  zawiera  dostatecznej  ilości  informacji  umożliwiającej   uzyskanie potwierdzenia zatrudnienia  z KOWR oraz z  rejestrów państwowych znajdujących się zasobach  gminy.

  Zgodnie z   Regulaminu konkursu, Gmina może  dokonać  weryfikacji na  podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

  Mając powyższe na  uwadze, celem poprawnego zweryfikowania  oświadczenia, proszę o dostarczenie  dokumentów:

  1. potwierdzenie zamieszkania w  gminie  ucznia ( np. bilet miesięczny, legitymacja szkolna),
  2. potwierdzenie faktu  zatrudnienia w PGR krewnych w linii prostej  tj. rodziców dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych  (zaświadczenie , świadectwo pracy lub inny dokument  wystawiony przez  instytucje  organów  publicznych),
  3.  potwierdzenie faktu pokrewieństwa ucznia w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) - odpisy aktów stanu  cywilnego,
  4. potwierdzenie zamieszkania  przez  członka rodziny w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w której był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu lub inny dokument wystawiony przez  pracodawcę lud instytucje publiczne w którym jest zapis o miejscu zamieszkania)  .

   Powyższe  dokumenty z dokładnym oznaczeniem  jakiej sprawy dotyczą, należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w  Lubszy  w nieprzekraczalnym terminie  do 14 grudnia  2021r. do godziny 15.00.

  Wójt Gminy

  Bogusław Gąsiorowski

 • Komunikat dla mieszkańców

  pilny komunikat.jpeg

  W związku z trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli informuję, że od dnia 22 listopada 2021r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy w Lubszy  następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

  Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail – 
  • platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe poprzez urnę postawioną wewnątrz budynku Urzędu, przy wejściu.

  W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie, należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem merytorycznym telefonicznie:

  • Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121
  • Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10
  • Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132
  • Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142
  • Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123
  • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134
  • Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

  Do pobrania: PDFZarządzenie WG w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

  o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Do pobrania: PDFobwieszczenie.pdf