Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

INFORMACJA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY

w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 i 67 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Lubsza, 49-313 Lubsza, u. Brzeska 16, tel. 77 411 86 30, fax 77 411 86 28, e-mail: , strona internetowa: bip.lubsza.ug.gov.pl

2. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  I  ZAKRESU  ZAMÓWIENIA:

Znak sprawy: ZP.271.6.2019

Usługa pn. „Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Lubsza w roku 2020”.

CPV: 60112000-6

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z ok. 2530 nieruchomości na terenie gminy Lubsza, zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy, w ilości ok. 2100 Mg w roku 2020 oraz ich transporcie i przekazaniu do zagospodarowania do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać (gmina Oława).  

3. SZACUNKOWA  WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA:

Ustalona  na podstawie obliczenia wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp i wynosi 619 365,33 zł (bez podatku VAT).

4. NAZWA  I  ADRES  WYKONAWCY, KTÓREMU  ZAMIERZAMY  UDZIELIĆ  ZAMÓWIENIA:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o. Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice.

5. PODSTAWA  PRAWNA  I  UZASADNIENIE  WYBORU  TRYBU  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;

- ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę;

- w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Uzasadnienie:

1. Zamawiający Gmina Lubsza – jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem objętym ustawą, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp. – jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2.  ZGK Śmiechowice Sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, posiadającą osobowość prawną, ściśle podległą Gminie Lubsza. Podległość wyraża się poprzez pełną zależność organizacyjną i gospodarczą od Gminy. Spółka została utworzona przez Gminę w celu wykonywania zadań Gminy w oparciu o majątek należący bezpośrednio do Gminy. Gmina sprawuje nad Spółką skuteczną kontrolę, której przejawem jest udział oraz pełne prawo głosu przedstawicieli Gminy w jej organach decyzyjnych: Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników. Gmina ma dominujący wpływ na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Gmina posiada całość kapitału zakładowego Spółki (100 % udziałów), tym samym sprawuje nad nią kontrolę analogiczną do sprawowanej nad własnymi jednostkami.

3. Główną działalnością Spółki jest wykonywanie zadań zleconych przez Gminę, przede wszystkim użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Lubsza w zakresie uzdatniania i dostarczania wody pitnej, odbioru i oczyszczania ścieków oraz odbierania i transportu odpadów komunalnych. Spółka wykazała, że ponad 90 % jej przychodu jest generowane w ramach zadań powierzonych przez jednostkę kontrolującą – Gminę Lubsza.

4. W Spółce brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

6. PLANOWANY  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  CZAS  TRWANIA  UMOWY:

Usługa świadczona będzie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przez 12 miesięcy, codziennie w dni robocze.

7. INFORMACJA  DOT. OGŁOSZENIA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust.2 ustawy Pzp, nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Lubsza, dnia 05.12.2019r.                                          

Kierownik Zamawiającego: 

Wójt Gminy Lubsza