Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 29.11.2019r.

OŚ.6220.2.2019

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)  podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 14.11.2019r. firmy EKO Zielona Energia Sp.  z o.o., ul Parkowa 17, 49-318 Skarbimierz Osiedle w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odnowa zanieczyszczonych gleb metodą płyty bioremediacyjnej" na dz. nr 118/3 obrębu Raciszów.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lubsza (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania,
  • składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres: Urzędu Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza lub drogą elektroniczną na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych
w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r.  poz. 1839).

Jednocześnie informuję, że Organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lubsza. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzegu, Urząd Marszałkowski w Opolu, organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Wójt Gminy Lubsza

 

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
  • na tablicach ogłoszeń wsi Raciszów

 

Do pobrania: PDFPS_1716_2019_ROŚ_remediacja.pdf