Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro
Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski reprezentujący Gminę Lubszą zaprasza do wykonania usługi pn.:
„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza"
Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póz. zm.).


1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zlecenia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2020. Miejsce realizacji zamówienia uzależnione jest od wyboru podmiotu Gminy Lubsza, w którym przeprowadzony będzie audyt. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym będą objęte niżej wymienione jednostki organizacyjne:
1)  Jednostki budżetowe
a.   Urząd Gminy w Lubszy
b.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy
c.   Publiczna Szkoła podstawowa w Lubszy
d.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach
e.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
f.   Przedszkole Publiczne w Lubszy
g.   Klub Dziecięcy w Lubszy
2)  Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy
3)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z oo. w Śmiechowicach
W ramach umowy audytor ma za zadanie:
a.   przeprowadzić analizę ryzyka,
b.   przygotować plan audytu wewnętrznego na rok 2020,
c.   zrealizować zadania audytowe zgodnie z planem audytu zapewniające - min. 2
zadania, czynności doradcze zgodnie z planem rocznym audytu wewnętrznego, w tym składać wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
d.   sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego według zasad i w terminach określonych właściwymi przepisami

2. Wymagane warunki:
a.   audytor musi spełniać warunki zawarte w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. póz. 869 z póz. zm.), b.   wykazać się opracowaniem min. 3 planów audytowych dla JST, c.   wykazać się zrealizowaniem co najmniej 3 zadań audytowych (proszę podać tematy i szczegółowy zakres sprawdzonych zdarzeń, procedur, itp. na podstawie których wydano ocenę audytora), ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na rzecz samorządu gminnego.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie.

4. Wykonawca którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.

5. Oferta wykonawcy, który nie spełnia wymagań zawartych w pkt 2 zostanie odrzucona.

6. Wynagrodzenie określone w ofercie płatne będzie na jednorazowo po wykonaniu zamówienia na podstawie wystawionego rachunku lub faktury.

7. Termin wykonywania usługi.
01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty z napisem „Audyt wewnętrzny" należy składać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w terminie do 12.12.2019 r. lub elektronicznie na niżej wymienione adresy.

9. Osoby uprawnione do kontaktu:
Skarbnik Gminy Jolanta Kuziemska - tel. 77 4118811, e-mail: skarbnik@lubsza.ug.gov.pl
Sekretarz Gminy Karina Ciszewska - tel. 77 4118630 wew.125, e-mail: sekretarz@lubsza.ug.gov.pl.

10. Wybór oferty
Wybór oferty nastąpi w terminie do 20.12.2019 roku.
Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Lubsza zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z Oferentami.
O wyborze oferty i dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy Usługodawca zostanie poinformowany telefonicznie.

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf (114,86KB)