Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 31.10.2019r.

 

OŚ.6220.2.2016

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

W Ó J T A    G M I N Y    L U B S Z A

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018r., poz. 2096 ze zm.), Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia polegającego na: Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony przez firmę Agro Gobarto Sp. z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza, przekazane sołtysowi wsi Nowy Świat i Tarnowiec, gm. Lubsza z prośbą
o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Lubsza

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2019
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  31-10-2019 08:52
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 08:52
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 160
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl