Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy w Lubszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lubszy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy poniższe informacje:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Wojciech Huczyński,  na adres Administratora lub e-mail: czyli

2.Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w których mamy prawo żądać podania danych (bez konieczności uzyskania od Państwa zgody na przetwarzanie):

- realizacji obowiązków ustawowych Gminy w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacji  umowy zawartej z Gminą Lubsza lub podejmowania działań przed jej podpisaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zakres przetwarzanych danych w wymienionych celach to: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/zameldowania, PESEL, dane fiskalne. W zależności od celu możemy przetwarzać także inne dane, w szczególności: datę urodzenia, dane kontaktowe, nr rachunku bankowego, NIP.   

3. W celach promocyjnych Gminy, dokumentowania wydarzeń oraz zapewnienia kanałów komunikacyjnych z Państwem (poczta elektroniczna, telefon, wysyłanie korespondencji i itp.) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda taka jest dobrowolna, a brak jej wyrażenia nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Nie będziemy jednak mogli zrealizować żądanej usługi czy podjęcia czynności, bez Państwa zgody. Tak wyrażoną zgodę można zawsze odwołać, jednakże pozostanie to bez wpływu na legalność przetwarzanych danych do chwili wycofania zgody. Po wycofaniu zgody można zażądać całkowitego usunięcia danych z naszych zasobów, które przetwarzaliśmy. Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, wizerunek, miejsce kierowania korespondencji (wysyłanie zaproszeń itp.).

4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych wskazanych w pkt. 2 mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa) oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubsza przetwarzają dane osobowe posiadane przez Administratora. Natomiast odbiorcami danych wskazanych w pkt. 3 (jedynie w zakresie imienia i nazwiska czy fotografii) mogą być media współpracujące z Gminą i inne podmioty zajmujące się promocją wydarzeń. Możemy także udostępniać takie dane w komunikatorach społecznościowych, w tym na stronie internetowej naszego samorządu.

5.Państwa dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.Przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do usunięcia danych (w sytuacji, w której konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych);

- prawo do sprostowania (poprawienia danych);

- prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na okres, w którym sprawdzimy prawidłowość przetwarzanych danych);

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych, bądź niezgodności z celem ich zebrania.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.