Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 27.03.2019r.

OŚ.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

             Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081) informuję, że w trakcie trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza, została opracowana opinia ekspercka do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zostały złożone przez Inwestora wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek AGRO GOBARTO Sp. z o.o. (wcześniej: AGRO-DUDA Sp. z o.o.) z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do dokonania uzgodnienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, a do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu.

Z uwagi na opracowaną opinię ekspercką oraz złożone przez Inwestora wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Lubsza pismem z dnia 26.03.2019r. zwrócił się ponownie do ww. Organów o opinię i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

 

Wójt Gminy Lubsza

Otrzymują:

 1. AGRO GOBARTO Sp. z o.o.
 2. strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

Obwieszczenie umieszcza się:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza
 • na tablicach ogłoszeń wsi Nowy Świat i Tarnowiec

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2019
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  27-03-2019 13:13
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  27-03-2019 13:13
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 351
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl