Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2019

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  Lubsza, dnia 20.12.2019r.

  Nr SK.271.1 2019

  INFORMACJA  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

  2.Przedmiot zamówienia:

  Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza

  3. Nazwa Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa:

  Renata Zarzycka

  4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

  - Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) prowadzone w trybie „zapytania ofertowego”, zamieszczonego nas stronie internetowej Zamawiającego bip.lubsza.ug.gov.pl w dniu 28.11.2019r.

  - W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 12.12.2019r.  wpłynęło 13 ofert. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

   

  Kierownik Zamawiającego

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  Załącznik: PDFprotokół z rozpoznania cenowego.pdf (158,58KB)

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro
  Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski reprezentujący Gminę Lubszą zaprasza do wykonania usługi pn.:
  „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza"
  Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póz. zm.).
   

 • Zapytanie ofertowe

  Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć  w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubsza

 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa zabawek do Klubu Dziecięcego w Lubszy.

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  Dostawa wyposażenia Klubu Dziecięcego w Lubszy.

   

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.

  PDFZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert za zapenienie zzwierzętom miejsca w schronisku.pdf (177,66KB)

 • Zapytanie ofertowe

  Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

  PDFZaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną.pdf (109,12KB)