Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 19.07.2018r.

OŚ.6220.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

 Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24.07.2017r. sygn. akt SKO.40.1023.2017.oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 12.04.2016r. firmy: AGRO GOBARTO Sp. z o.o. (wcześniej: AGRO-DUDA Sp. z o.o.) z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania  decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu i uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Obecnie wystąpiono do wymienionych organów
o przedmiotowe uzgodnienie i opinię.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, opinią ekspercką), składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

 

Wójt Gminy Lubsza