Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów

2. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkicj komitetów wyborczych

3. Uchwała PKW - Regulamin komisji wyborczych

4. Uchwała PKW w spr. powoływania komisji obwodowych

5. Wzór-powoływanie komisji obwodowych

6. Zaświadczenie dla mężów zaufania

7. Uchwała PKW w spr. diet

8. Uchwala PKW w spr. trybu i sposobu przekazania przez rejonowe i obwodowe komisje wyb. danych o liczbie uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców

9. Informacja PKW o obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach morskich

10. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

11. Informacja PKW o udziale obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach

12. Informacja PKW o upływie terminów związanych z wyborcami niepełnosprawnymi

13. Informacja PKW o warunkach udziału polskich obywateli w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych na terenie kraju

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w spr. aktu pelnomocnictwa

15. Rozporządzenie Ministra Admimistracji i Cyfryzacji w spr. przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym  wyborców niepełnosprawnych

16.  Uchwała PKW z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

17. Uchwala PKW w sprawie  wzory kopert- zmiana

18. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

19. Wzory kopert do głosowania korespondencyjnego

20. Wzór do zgłoszenia głosowania korespondencyjnego

21. Zgoda na przyjęcia pełnomocnictwa

22. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Lubsza

23. Uchwała Rady Gminy Lubsza w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

24. Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 35 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

25. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza z dnia 7.04.2014r.

26. Ogłoszenie o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r.

27.Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego

27. Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

28. Informacja o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów

29. Zarządzenie w sprawie powołania OKW

30. Zawiadomienie o pierwszym spotkaniu członków OKW

31. Zarzadzenie w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 

PDFWzor-powolywanie komisji obwodowych.pdf

 

PDFInfo. PKW o obwodach glosowania utworzonych za granica i na statkach morskich.pdf

PDFUchwala PKW - Regulamin komisji wyborczych.pdf

PDFuchwala PKW w spr. powolywania komisji obwodowych.pdf

PDFZaswiadczenie dla mezow zaufania.pdf

PDFPostanowienie Prezydenta o zarzadzeniu wyborow.pdf

PDFUchwala PKW w spr. diet.pdf

PDFUchwala PKW w spr. diet.pdf

DOCWzor do zgloszenia glosowania korespondencyjnego.doc

PDFUchwala PKW - Wzory kopert- zmiana.pdf

PDFWniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa.pdf

DOCXUchwala PKW w spr. okreslenia wzoru i rozmiaru kopert.docx

PDFRozporzadzenie Ministra Admim. i cyfryzacji w spr. przesylek.pdf

PDFWzory kopert do glosowania korespondencyjnego.pdf

PDFInfo. PKW o uplywie terminow zwiazanych z wyborcami niepelnosprawnymi.pdf

PDFZgoda na przyjecia pelnomocnictwa.pdf

PDFRozp. Ministra Spr. Wewnetrznych w spr. aktu pelnomocnictwa.pdf

PDFRozp. Ministra Spr. Wewnetrznych w spr. aktu pelnomocnictwa.pdf

PDFoperatorzy.pdf

PDFobwieszczenie WG - siedziby.pdf

PDFinformacja Komisji Wyborczej nr 35.pdf

PDFinformacja Komisji Wyborczej nr 35.pdf

PDFzawiadomienie.pdf

PDFw spr wyznaczenia okw dla glos. korespondencyjnego.pdf

PDFzarzadzenie 1.pdf

PDFw spr powolania okw.pdf

PDFogloszenie o zglaszaniu kandydatow do okw.pdf

PDFwygasniecie czlonkowstwa.pdf

PDFkoordynator.pdf

PDFw spr powolania okw.pdf