Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Gmina Lubsza                                                                                    Lubsza, dnia 15.05.2018r.

ul. Brzeska 16

49-313 Lubsza

Nr ZP.zo.271.1.2018                                      

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

Zapytanie ofertowe

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1.   Zamawiający :

      Gmina Lubsza, 49-313  Lubsza,  ul. Brzeska 16, tel./ fax 77  411 86 30, e-mail : , strona internetowa: www.bip.lubsza.ug.gov.pl, w imieniu której działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-315 Mąkoszyce, tel./fax 77 412 43 18.

zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dot. zadania pn.:

     „Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu Publicznym Mąkoszyce

z węglowego na gazowe”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę instalacji gazu wraz z kominami i instalacją zbiornikową gazu płynnego z doprowadzeniem do budynku przedszkola w Mąkoszycach przy ul. Kolejowej 2 na dz. nr 79.      

      Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

     a/ instalacji zbiornikowej

      b/ przyłącza gazowego

      c/ instalacji wewnętrznej gazowej

      d/ podłączenia do instalacji c.o.

      Kody klasyfikacji robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): podstawowy 45000000-7 - roboty budowlane, dodatkowe 45110000-1, 45231300-8,  45331000-6, 45332200-5, 45430000-0.

      Na wykonanie w/w robót Inwestor posiada pozwolenie na budowę nr B.6740.4.59.2017.MD z dnia 15.09.2017r. wydane przez Starostę Brzeskiego. Zakres robót określa dokumentacja: projekt budowlany branży sanitarnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczy przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszego „zapytania”. Wszystkie te dokumenty + inwentaryzacja  budynku Przedszkola Publicznego w Mąkoszycach znajdują się do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lubsza.ug.gov.pl

                      

3.   Termin realizacji zamówienia

      Wymagany termin wykonania : do 31.08.2018r.

      Zaoferowany przez Wykonawcę termin dłuższy od wymaganego zdecyduje o odrzuceniu oferty.

 

4.   Warunki udziału w postępowaniu

      - dot. zdolności technicznej i zawodowej:

      a/ Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał min 2 roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji zbiornikowej gazu z przyłączem i instalacją grzewczą gazową w budynku;

      b/ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.    

   

5.   Opis sposobu wyliczenia ceny ofertowej

      a/  Koszt zamówienia należy określić na podstawie dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 i 7),  posiłkując się pomocniczym przedmiarem robót (załącznik nr 2).

      b/  Cenę  oferty  należy  określić  w  wysokości  netto,  podać  wartość  podatku VAT i

           cenę brutto  za  wykonanie zamówienia, na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

       c/ Cena ofertowa  za wykonanie całego zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty w tym związane, tj. robociznę, transport, cenę materiałów, pracę sprzętu, koszty pośrednie, zysk oraz koszty zakupu, prób ciśnieniowych, badań, odbiorów oraz inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zleconych robót i przekazania gotowego obiektu do użytkowania.

 

6.   Opis kryterium wyboru ofert

      a/  Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

          cena 60 pkt.

          okres gwarancji 20 pkt.

          sprawność kotła gazowego 20 pkt.

      b/ Zasady punktacji:

          -  w kryterium „cena” punkty będą wyliczone wg wzoru: C= C najniższa : C badana x 60;

          - w kryterium „okres gwarancji” punkty będą przyznane za: 5 lat gwarancji na wykonane roboty – 5 pkt., od 5 do 10 lat – 10 pkt., powyżej 10 lat – 20 pkt. Zaoferowany „okres gwarancji” nie może być krótszy niż 5 lat.

          - w kryterium „sprawność kotła gazowego” (podaną przez producenta w %) punkty będą przyznane za: sprawność powyżej 100% - 20 pkt., od 100% do 90% - 10 pkt., poniżej 90% - 0 pkt.          

c/ Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, która otrzyma

          największą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w każdym  ww. kryterium.   

 

7.   Wymagania, jakie powinien spełnić Wykonawca           

      Wybrany Wykonawca, przed zawarciem umowy z Zamawiającym musi załączyć:           

 

a/ oświadczenie (załącznik nr 3) o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu, o których mowa w pkt. 4 a, b i dokumenty potwierdzające, tj. wykaz wykonanych robót poświadczonych referencjami i wskazanie osoby kierownika budowy wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych i uprawnień,

    

b/  oświadczenie (załącznik nr 4) o nie podleganiu  wykluczeniu z podstępowania,

    

c/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej  stwierdzające, że Wykonawca prowadzi działalność o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

d/  kosztorys ofertowy, zgodny z zakresem robót wynikających z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

 

8.  Wzór umowy

     Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Umowę z wybranym  Wykonawcą będzie zawierał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach.

 

9.   Sposób przygotowania oferty

      Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej oraz umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na zmianę sposobu ogrzewania w Przedszkolu Publicznym Mąkoszyce z węglowego na gazowe”.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

10. Miejsce i termin złożenia ofert

       Ofertę (załącznik nr 1 „Oferta”) należy  złożyć  do  dnia 30.05.2018 r. w  Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza,  ul.  Brzeska 16,  sekretariat (pokój nr 2) na  parterze, bądź   przesłać   pocztą.

 

11. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej: www.bip.lubsza.ug.gov.pl (zakładka Przetargi/zamówienia publiczne).    Wybranego  Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt.7, a następnie  w uzgodnionym terminie - do podpisania  umowy.

 

12. Załączniki :

      Nr 1  wzór oferty

      Nr 2  przedmiar robót

      Nr 3  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posterowaniu

      Nr 4  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

      Nr 5  wzór umowy

      Nr 6  projekt instalacji gazu + pozwolenie na budowę

      Nr 7  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

      Nr 8  inwentaryzacja budynku przedszkola

 

 

 

                                                                                                        Kierownik Zamawiającego:                               

                                                                          Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza       

1. DOCzał. nr 1 wzór oferty.doc

2. PDFzał. nr 2 przedmiar robót.pdf                 

3. DOCXZal._nr_3_oswiad. o spelnieniu warunków PSP Mąkoszyce.docx

4. DOCXZal._nr_4_oświadcz. o braku podst. wykluczenia PSP Mąkoszyce.docxDOCXZal._nr_5_wzor umowy ZSP Mąkoszyce.docx

5. DOCXZal._nr_5_wzor umowy ZSP Mąkoszyce.docx

6. PDFzal. nr 6 projekt opis techn. + pozwolenie na budowę.pdf

PDFzał. nr 6 projekt - rysunki.pdf

7. TIFzał. nr 7 specyfikacja techniczma.tif

8. PDFzal. nr 8 inwentaryzacja budynku.pdf                                             

 

 

Dodano Informację o udzieleniu zamówienia DOCinformacja o udzieleniu zamowienia.doc

 

 

 

 

 

     

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2018
  przez: Grażyna Ładnowska
 • opublikowano:
  21-05-2018 14:55
  przez: Grażyna Ładnowska
 • zmodyfikowano:
  03-07-2018 11:51
  przez: Grażyna Ładnowska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 690
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl