Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

   Fundusz alimentacyjny - podstawowe informacje 

              Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Niniejsze świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

     Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

              Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (osoby pełnoletniej) lub jej przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. można składać w Ośrodku Społecznej w Lubszy ul. Szkolna 1a od dnia 1 sierpnia 2012 r. 

              W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

        Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:§  Aktualne zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności  egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, bądź oświadczenie złożone pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.§  Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011 roku, bądź oświadczenie złożone pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011 roku.

§  Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

§  Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych  za 2011 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2011 roku ukończył 18 rok życia), bądź oświadczenie złożone pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach za 2011 rok (każdego pełnoletniego członka rodziny, który w 2011 roku ukończył 18 rok życia, w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia).

-  Zaświadczenie bądź oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

-  Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającego się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

-  Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

-  Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek ukończyła 18 rok życia.

-  Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna i ukończyła 25 rok życia.

-  Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2011 roku, niepodlegającego opodatkowaniu.

-  Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.

-  Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

-  Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację.

       W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

       Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Komu nie przysługują świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1)      została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w     rodzinie zastępczej;

2)      zawarła związek małżeński.

  

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. (poz. 836).

 

 

 

Druki do pobrania:

 1)      wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2)      zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

3)      oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

4)      oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

5)      oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

6)      zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

7)      oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

8)     oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy


DOCoswiadczenie czlonka rodziny o dochodzieniepodlegajacym opodatkowaniu.doc (173,50KB)

DOCoswiadczenie o bezskutecznosci egzekucjialimentow.doc (44,00KB)

DOCzaswiadczenie o bezskutecznosci egzekucjiswiadczen alimentacyjnych.doc (105,50KB)

DOCzaswiadczenie z urzedu skarbowego o dochodzieczlonka rodziny.doc (42,00KB)

DOCoswiadczenie czlonka rodziny o dochodziepodlegajacym opodatkowaniu.doc (34,50KB)

DOCoswiadczenie czlonka rodziny o dochodziepodlegajacym opodatkowaniu.doc (34,50KB)

PDFfa-druk-2010-836-z1.pdf (164,65KB)

PDFfa-druk-2010-836-z5.pdf (73,90KB)

PDFfa-druk-2010-836-z4.pdf (137,11KB)

PDFfa-druk-2010-836-2z.pdf (41,80KB)

PDFfa-druk-2010-836-2z.pdf (41,80KB)