Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZASIŁKI I STYPENDIA SZKOLNE

Przepisy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów określone zostały w ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781). Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.  

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z póź. zm), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (dochód z tytułu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego wg. posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, inne), jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób, do dochodu ustalonego w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pomoc materialna może być udzielane uczniom w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje, ze względu na zamieszkanie ucznia, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   – po złożeniu w  Ośrodku  stosownego wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w siedzibie OPS Lubsza, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Rodzice ucznia (pełnoletni uczeń lub osoby będące wnioskodawcą) otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala się  miesięczną wysokość stypendium szkolnego:

1. 127,20 zł na jednego ucznia (120% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku szkolnym) - gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 150,00 zł;

2. 100,70 zł na jednego ucznia (95% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku szkolnym) - gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 150,00 zł do 250,00 zł.

3. 84,80 zł na jednego ucznia (80% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku szkolnym) - gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 250,00 zł do 351,00 zł;

Druki do pobrania: 

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

                                

DOCstypendium szkolne wniosek aktualny.doc (72,00KB)

DOCstypendium szkolne wniosek aktualny.doc (72,00KB)

DOCwniosek stypendium 2013.doc (75,50KB)

DOCXwniosek o stypendium szkolne.docx (23,83KB)

DOCXwniosek o stypendium szkolne.docx (23,83KB)

DOCWniosek o przyznanie zasilku szkolnego.doc (64,00KB)

DOCWniosek o przyznanie zasilku szkolnego.doc (64,00KB)