Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne obejmują:

-  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

-  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;

-  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 623,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:§  18 roku życia§  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,§  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

-  77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

-  106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

-  115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:

-  przebywa w  instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;

-  pozostaje w związku małżeńskim.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

-  24 miesięcy kalendarzowych;

-  36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

-  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawnościDodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka jeżeli jest osobą samotną, (tj. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzionej, wdowie lub wdowcowi) o ile nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

-  drugi z rodziców dziecka nie żyje;

-  ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniami o niepełnosprawności, lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:§  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

-  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

-  60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

-  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje ojcu matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”)Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, albo osobie uczącej się:

-  na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko albo

-  na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 50,00 zł miesięcznie na dziecko.Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-  niepełnosprawnemu dziecku;

-  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-  osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy i przysługuje w kwocie520,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje również innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; dziecko nie ma opiekuna faktycznego i osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.   

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

•  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 539,00 zł lub 623,00 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

•  W okresie zasiłkowym 2013/2013 tj. od 01.11.2013 r. do 31.10.2014 r. należy wykazać dochody za rok 2012 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

•  W okresie zasiłkowym 2014/2015 tj. od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. należy wykazać dochody za rok 2013 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

•  Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka wykonuje zatrudnienie poza granicami Polski (i ma tam opłacane składki na ubezpieczenie społeczne), lub otrzymuje zza granicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę lub prowadzi tam działalność gospodarczą.  Osoba taka winna złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Referacie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Opolu przy ul. Rejtana 5.  Świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osoby pobierające te świadczenia, są świadczeniami nienależnie pobranymi. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest zobowiązana do ich zwrotu. 

 Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych  na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 można składać już od 1 września 2014 roku  

Aby otrzymać zasiłek rodzinny  wraz z dodatkami dla dziecka pow. 18 roku życia, oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatek na dojazd dla dziecka pow. 16 roku życia za miesiąc wrzesień – październik 2014 dla należy do 15 września 2014 roku dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy zaświadczenie ze szkoły  lub oświadczenie  o uczęszczaniu dziecka do szkoły."Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań." 

Terminy składania wniosków oraz wypłaty świadczeń rodzinnych: 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane.

2.W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją do dnia 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją od dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.     

 

Druki do pobrania:

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły  i oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku  kalendarzowym  poprzedzającym okres zasiłkowy

oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowowawczeg

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku  kalendarzowym  poprzedzającym okres zasiłkowy i oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  


DOCXwniosek i zalaczniki becikowe.docx (46,77KB)

DOCXwniosek i zalaczniki becikowe.docx (46,77KB)

DOC3.doc (58,91KB)

DOC2.doc (72,00KB)

RTF1b, 2a.rtf (76,27KB)

RTF1.rtf (287,73KB)

DOC4.doc (54,50KB)

RTF1a.rtf (39,98KB)

DOC3a.doc (31,00KB)

DOC3a.doc (31,00KB)

ODTZR wniosek zal. nr 1.odt (25,28KB)

DOCXOSW_O_ZGLOSZENIU_DO_UBEZP_SPOL_DW_ZAL_11.docx (11,00KB)

DOCswiad. pielegn. zalacznik nr 16.doc (137,50KB)

DOCXOs. skladka zdrowotna zal nr 8.docx (11,19KB)

DOCXOSW_RYCZALT_ZAL_6.docx (11,95KB)

DOCwniosek ozasilek rodzinny zal nr 1.doc (253,50KB)

DOCXOsw. szkola zal nr 2.docx (11,66KB)

DOCzasilek pieleg. zalacznik nr 15.doc (119,00KB)

DOCXOSW_O_TERMINIE_DW_ZAL_10.docx (11,78KB)

DOCpodstawa prawna.doc (76,00KB)

DOCXOsw. gospodarstwo rolne zal nr 9.docx (11,28KB)

DOCXOsw. gospodarstwo rolne zal nr 9.docx (11,28KB)

DOCWniosek o Specjalny Zasilek Opiekunczy.doc (81,00KB)

DOCZalacznik8 i 9.doc (30,50KB)

DOCXZalacznik nr 5.docx (13,79KB)

DOCZalacznik_nr_2_i_nr_3.doc (27,00KB)

RTFWniosek o Zasilek Rodzinny.rtf (170,95KB)

DOCzalacznik nr 9.doc (38,00KB)

DOCXwniosek i zalaczniki becikowe.docx (46,77KB)

DOCZalacznik_nr_7.doc (44,50KB)

DOCXZalacznik nr 8.docx (10,76KB)

DOCzalacznik 7,8,9.doc (77,50KB)

DOCZalacznik_nr_10_i_nr_11.doc (25,50KB)

DOCZalacznik_nr_10_i_nr_11.doc (25,50KB)