Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1.      najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2.      osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu       mieszkalnego,

3.      osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych

4.      innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5.      osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:  175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

§  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

§  dodatków dla sierot zupełnych

§  jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

§  dodatku z tytułu urodzenia dziecka

§  pomocy w zakresie dożywiania

§  zasiłków pielęgnacyjnych

§  okresowych zasiłków z pomocy społecznej

§  jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej

§  dodatku mieszkaniowego

§  zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. 

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.) Od dnia 1.03.2010 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 706,29 zł.  

 

Drugim warunkiem, który należy spełnić jest powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu. Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:                 

35 m2 — dla 1 osoby,                 

40 m2 — dla 2 osób,                 

45 m2 — dla 3 osób,                 

55 m2 — dla 4 osób,                 

 65 m2 — dla 5 osób,                 

70 m2 — dla 6 osób.

 

Dodatkowo:

·         jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,

·         jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

·         30 % albo

·         50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej      tego     lokalu nie przekracza 60%:

 

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami tymi są:

1.      czynsz,

2.      opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3.      zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4.      odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

5.      inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

6.      opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

7.      wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. 

 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe. 

 

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę  budynku)-  druk do pobrania.

2.      Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego -druk do pobrania.

3.      Wydatki na mieszkanie za miesiąc, w którym składany jest wniosek. -druk do pobrania

4.      Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy          poprzedzających datę złożenia wniosku.

4. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny.

5. W przypadku osób niepełnosprawnych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz  z zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 Właściciele domów jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku –zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończące się wydaniem decyzji administracyjnej może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa przyjęcia upoważnionego pracownika bądź odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w czasie przeprowadzanego wywiadu stanowi podstawę do wydania decyzji   o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Decyzja o wysokości przyznanego dodatku wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W przypadku stwierdzenia, że osoba mająca przyznany dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się jego wypłatę.

Tryb odwoławczy:Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. PODSTAWA PRAWNA:Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zmianami/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U z 2001r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zmianami/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudznia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu /Dz.U z 2001r Nr 156 poz.1828/


DOCwydatki dodatek.doc (40,00KB)

DOCXdeklaracja dodatek.docx (13,25KB)

DOTWNIOSEK dodatek.dot (30,50KB)

DOCdeklaracja dodatek.doc (38,00KB)

DOCWNIOSEK dodatek.doc (30,50KB)

DOCWNIOSEK dodatek.doc (30,50KB)