Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu

Schowek01.jpeg

Nr ZP.zo.271.4.2016

O G Ł O S Z E N I E    O    Z A M Ó W I E N I U

o wartości  większej od 50 tyś. złotych i mniejszej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot. usługi :

Realizacja zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w ramach projektu pn.

 „Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Lubsza, p-ta 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16.

tel./fax  /77/  411 86 30, e-mail :  zp@lubsza.ug.gov.pl

2. Tryb zamówienia : zapytanie ofertowe.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz : www.bip.lubsza.ug.gov.pl (zakładka Przetargi/Zamówienia publiczne).

4. Opis przedmiotu zamówienia :

      Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych  oraz zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów z warsztatami dla 120 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach, w ramach projektu „Edukacja w Gminie Lubsza przepisem na sukces”, realizowanego z Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Poddziałania 9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego, z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w siwz.

      Kod głównego przedmiotu wg CPV 80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,            

                                                                 80.31.00.00-0  Usługi edukacji młodzieży.       

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i ofert wariantowych.

6.   Termin wykonania zamówienia :

      od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich  spełnienia:

     Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia następujących warunków:

a/ dot. zdolności do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do doświadczenia: wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w przypadku usług ciągłych 2 usługi o wartości min. 90 000,00 zł brutto każda, obejmujące realizację zajęć edukacyjnych w formie pozalekcyjnej i pozaszkolnej (wyjazdy edukacyjne) dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.

b/ w odniesieniu do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia, posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do prowadzenia danego typu zajęć wyszczególnionych w pkt. 3.1. siwz;

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp.;

- oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków :

     Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu   zostanie  dokonana zgodnie  z  formułą spełnia-nie spełnia,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach wymaganych  przez  Zamawiającego, które  musi  Wykonawca  dołączyć  do  oferty.

8.   Informacja na temat wadium  :  

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.      

9.   Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych :

      -     cena (brutto) -   50 %

      -    liczba przeszkolonych uczniów  - 30%

      -    doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej  - 20 %

10. Miejsce i termin  składania ofert :   oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie  Gminy  w  Lubszy  j.w.  w  punkcie  informacyjnym  na  parterze  lub  przesłać  pocztą  w  terminie do dnia  18.11.2016 r. do godz. 1100.

11. Termin związania ofertą :  Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  30  dni  od  dnia  upływu terminu składania ofert.                                               

 

   Kierownik Zamawiającego

  mgr inż.  Bogusław Gąsiorowski

 Lubsza, dnia 10.11.2016r.                            

 

Do pobrania:

DOCogloszenie o zamówieniu.doc

DOCsiwz.doc

DOCzal nr 1 wzor oferty.doc

DOCzal nr 2 wykaz usług.doc

DOCzal nr 3 wzor umowy.doc

                                                                             

UWAGA !!!

W dniu 16.11.2016r. dodano Ogłoszenie o zmianie treści siwz.

W siwz pkt. 3.1.3 jest: "Prowadzenie zajęć 1-2 razy w tygodniu po 1h (=60 min) zajęć na grupę"

powinno być: "Prowadzenie zajęć 1-2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej zajęć na grupę"

 

W dniu 19.11.2016r. dodano: PDFzbiorcze-zestawienie-ofert.pdf

 

W dniu 28.11.2016r. dodano Informacja o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - DOCInformacja.doc