Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Lubsza, dnia 01.09.2016r.

OŚ.6220.5.2016

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się strony postępowania, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”

Z materiałami sprawy, w tym opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12, w godzinach urzędowania), z możliwością wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie

Zawiadomienie wywiesza się na okres 7 dni.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna na podstawie zebranych materiałów.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, przekazane sołtysowi wsi Rogalice, gm. Lubsza z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Lubsza