Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty

                                                                                                          Lubsza, 08.08.2016 r.

GK.272.23.2016

                                                                                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

tel/fax 77 411 86 30, e-mail:

 

zaprasza do złożenia oferty na

 

Świadczenie dostawy gazu propan do obiektów będących własnością Gminy Lubsza w sezonie grzewczym 2016/2017 oraz montaż i najem zbiorników z wyposażeniem.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną, w miarę potrzeb Zamawiającego dostawę  gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2016/2017 roku, do obiektów będących własnością Gminy Lubsza, wyszczególnionych poniżej oraz montaż i najem zbiorników wraz z armaturą i urządzeniami umożliwiającymi zdalny pomiar poziomu gazu i tym samym pozwalającymi na stałe monitorowanie, zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę, poziomu zużycia gazu.

Obiekty objęte dostawą:

 1. Hala sportowa w Lubszy, ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza
 2. Hala Sportowa w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-313 Mąkoszyce
 1. Planowana łączna ilość gazu wynosić będzie ok. 45 000 litrów.
 2. Gaz będący przedmiotem dostawy musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z  PN- C-82/C-96008:1998
 3. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 5000 litrów.
 4. .Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 5. Sposób realizacji prac związanych z montażem instalacji na koszt Wykonawcy:

a)Dostarczenie zbiorników na gaz płynny propan.

b)Posadowienie 4 szt. zbiorników o poj. min. 6700 l. każdy na istniejących fundamentach.

c)Zamontowanie armatury oraz urządzeń telemetrycznych i włączenie ich.

d)Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i zgłoszenie do odbioru zbiorników.

e)Dokonanie odbioru zamontowanych zbiorników wraz z osprzętem przez Urząd Dozoru Technicznego.

f)Napełnienie zbiorników gazem i uruchomienie urządzeń grzewczych.

g)Bieżąca konserwacja zbiorników wraz z osprzętem w trakcie trwania umowy.

W związku z tym, że data rozpoczęcia realizacji zamówienia wypada w październiku,   należy wziąć pod uwagę, że może zaistnieć konieczność wykonania prac związanych z montażem i uruchomieniem urządzeń w sobotę lub niedzielę.

6. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy:

a)Dostawa gazu następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterną  dostosowaną do transportu gazu płynnego propan), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b)Wykonawca zobowiązany będzie do stałego monitoringu poziomu gazu w zbiornikach, planowania i realizacji dostaw w taki sposób, aby poziom gazu w zbiorniku nie spadł poniżej 20 %. Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie dostawy minimum 3 dni przed datą dostawy gazu.

c)Miernikiem dostarczonego gazu będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej gaz.

d)Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez Zamawiającego.

e)W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.

f)Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego gazu, wystawione przez producenta.

g)W przypadku dostarczenia gazu niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.

h)Jeżeli zastosowany gaz, niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń, Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia awarii.

7. Przygotowanie oferty:

 1. Zamawiający jest zwolniony z płatności akcyzy za dostarczany gaz. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto oraz brutto za 1 litr gazu (bez akcyzy) oraz koszty najmu zbiorników za okres realizacji zamówienia (trwania umowy). Zaoferowana  cena  jednostkowa za 1 litr gazu oraz za najem zbiorników  będzie  stała,  tj.  nie  będzie  podlegała  waloryzacji  w  trakcie realizacji zamówienia (trwania umowy).

Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty,  w  tym  m.in.  koszty  załadunku, dostaw,  transportu,  postojów  oraz  ryzyko  ewentualnej zmiany ceny gazu w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 22 października 2016 do 31 maja 2017 r.
 2. Termin złożenia oferty: do 26.08.2016 r. do godz. 14.00 (oferta w formie papierowej lub elektronicznej przesłanej na wyżej wskazany adres e-mail).
 3. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16
 4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
 5. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia.

            Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.lubsza.ug.gov.pl

Zamawiający z wybranym Wykonawcą w terminie do 14 dni ustali telefonicznie termin zawarcia umowy.

            Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.08.2016r. -PDFzawiadomienie.pdf