Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 08.08.2016r.

OŚ.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

o wydanym postanowieniuw sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  W związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23), zgodnie z  art.  74 ust. 3  ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353);

z a w i a d a m i a m

że  w dniu 08.08.2016r. zostało wydane postanowienie  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”.

 Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 przywołanej ustawy postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia.

 Jednocześnie zawiadamiam zgodnie z art. 10 § 1 kpa wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. 12, w godzinach pracy Urzędu – w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, przekazane sołtysowi wsi Rogalice, gm. Lubsza z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Lubsza