Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Lubsza, dnia 22.06.2016r.

Nr OŚ.271.3.2016                                     

                                                    

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pn Opracowania karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej – tranzyt Lubsza - Borucice”, przeprowadzonym w trybie ,,zapytania ofertowego”, z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), wg. kryterium oceny oferty – cena 100% została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

Krzysztof Drozd NATURA

za cenę brutto: 799,50 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, ponieważ jest najtańsza cenowo. Ww. kwota mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważną ofertę złożyli Wykonawcy :

  • PROFeco Analizy Środowiskowe Marta Kaczmarek za kwotę 4 920,00zł brutto
  • Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. za kwotę 9 840,00zł brutto
  • HEKO Sp. z o.o. za kwotę 2 460,00zł brutto
  • Adam Czekański ,,Bio-San” za kwotę 3 480,00zł brutto
  • Pracownia Analiz Środowiskowych Katarzyna Lubelska-Gawryszewska za kwotę 7 995,00 zł brutto
  • Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej ,,BIPROWOD” Sp. z o.o. za kwotę 17 466,00zł brutto
  • Krzysztof Drozd NATURA za kwotę 799,50 brutto
  • ATMOTERM Sp. z o.o. za kwotę 3 075,00zł brutto
  • R.O.T. Recycling Odpady Technologie S.C. K. Tyrała, E. Hulek za kwotę 824,10zł brutto
  • BPiRIE ,,Środowisko”  za kwotę 18 450,00zł brutto

Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy.