Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016r o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XX/2016 z dnia  19.05.2016r.

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.

5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.

6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.

8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2016,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny dokumentacji dotyczących rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubsza, będącej własnością PWiK w Brzegu Sp. z o.o., na rzecz Miasta Brzeg,

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadań pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O”, „Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167”, „Remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O”,

5) wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego,

6) zmiany Uchwały XX/147/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ręcznego miernika prędkości pojazdów typu Laser dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu,

7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,

8) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

9) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy,

9. Informacja o planie organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w Gminie Lubsza w roku 2016r.

10. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

 

 

    Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

   mgr Jan Minosora