Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XVIII/2015 z dnia  17.03.2016r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zwiększenia środków funduszu sołeckiego,

2) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”,

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2016,

4) rozpatrzenia ponownej skargi.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.
 2. Sprawozdanie z działalności LZS w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 3. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż. i ppow. w gminie.
 4. Analiza realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w roku 2015 i ocena realizacji zadań w I kwartale 2016 przez firmę  Komunalnik.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

                                                                                                                                             mgr Jan Minosora

Metryczka
 • wytworzono:
  15-04-2016
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  15-04-2016 13:10
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1071
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl