Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 17 marca 2016r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XVII/2015 z dnia  18.02.2016r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 • zmiany budżetu na rok  2016,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmiany Uchwały Nr XV/98/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie  Gminy Lubsza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020,
 • zatwierdzenia wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • dopłat do cen 1m3 ścieków dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Miasto Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Brzeg”,
 • rozpatrzenia skargi,
 • rozpatrzenia skargi,
 • uchylenia uchwały Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
 1.  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubszy w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

 

    Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza 

 mgr Jan Minosora