Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty

                                                                                                           Lubsza, dnia 21.01.2010r.

Nr ZP.341-13/2009

                                                                                                 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania   

            Na podstawie art.92 ust.1pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. :

„Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie inwestycji”

przeprowadzonego w dniu 10.12.2009r., w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust.1 i 2 ww. ustawy :

1/ została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę :

Bank Spółdzielczy„Bank Rolników”ul. Książąt Opolskich 36a 45 -005  Opole

w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 601 783,95 zł (słownie : sześćset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy 95/100 złotych).

Uzasadnienie :

Oferta w/w  Wykonawcy wg kryterium cena – 100 % uznana została za najkorzystniejszą.

 

Jednocześnie informuję :

2/ ofertę nr 2 złożył Wykonawca :

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Opolu

45-018 Opole, ul. Krakowska 53

w cenie brutto : 676 282,26 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa 26/100 złotych),

3/ w trakcie postępowania Zamawiający wykluczył Wykonawcę :

PKO Bank Polski S.A.

Centrum Korporacyjne w Opolu

45-950 Opole, ul. Krakowska 35

i odrzucił jego ofertę nr 1:

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca nie odpowiedział na otrzymane od Zamawiającego pismo z dnia 05.01.2010r. w sprawie przedłużenia okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne :

- art.24 ust.2 pkt.4 ww. ustawy : „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

 

            Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Gminy Lubsza.

 

Otrzymują :

1.ww Wykonawcy (1-3)

2.a/a