Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wyko

Parafia Rzymskokatolicka                                                                 Lubsza, dnia 10.12.2009r.

Czepielowice 37

 

Nr 1/2009

                                                                                                 

 

Zawiadomienie 

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

 

 

            Zgodnie z art.92 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia,  iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dot.:

 

„Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę parkingu i chodnika jako dojście do cmentarza parafialnego we wsi Kościerzyce”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust. 1 i 2 w/w ustawy, którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.11.2009r., została wybrana jako najkorzystniejsza oferta  nr 3 złożona przez Wykonawcę :

 

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 430 393,41 zł (słownie : czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 41/100 złotych).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta w/w Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert ważnych, przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

            Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :

 

Ofertę nr 1 :

PWU BEST OPEBEL s.c.

Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik

Borki, ul. Leśna 8, 46-020 Czarnowąsy

która otrzymała 84 pkt.

Ofertę nr 2 :

P P-H-U „DOMUS” Kazimierz Sewioło

ul. Grunwaldzka 6, 49-200 Grodków,

która otrzymała 95 pkt.

Ofertę nr 5 :

PRD-M Sp. z o.o.

ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg

która otrzymała 90 pkt.

 

-2-

 

         Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2 i 3 ww. ustawy zawiadamiam , iż z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczył Wykonawcę i odrzucił ofertę:

 

Ofertę nr 4 :

PHU Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów

Uzasadnienie faktyczne :

1/ Wykonawca nie wykazał wykonania robót odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; jednocześnie nie spełnił warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.2) siwz, tj. posiadania doświadczenia w układaniu nawierzchni z kostki granitowej.

2/ Dokument załączony do oferty : zaświadczenie potwierdzające przynależność kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest nieaktualne : ważne do dnia 31.07.2009r., wobec czego nie spełnia wymogu opisanego w pkt.6.1.10) siwz : zaświadczenie powinno być aktualne (na dzień otwarcia ofert).

Uzasadnienie prawne :

- art. 24 ust.1 pkt. 10 ww. ustawy : „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1-3”,

- art. 89 ust.1 pkt. 5 ww. ustawy : „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia…”

 

Ofertę nr 6 :

Konsorcjum

1/ „PMK” s.c. ul. Słowiańska 13, 55-200 Oława

2/ P.P.H.U. „WERAN”, ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca nie wykazał się doświadczeniem w układaniu nawierzchni z kostki granitowej, jednocześnie nie spełnił warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt.5.1.2) siwz.

Uzasadnienie prawne :

- art. 24 ust.1 pkt.10 ww. ustawy „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3”;

- art.89 ust.1 pkt. 5 ww. ustawy „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia…”

 

            Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Gminy Lubsza : bip.lubsza.tensoft.pl

 

 

Otrzymują :                                                                            ks. Adam Czternastek

                                                                                                 Proboszcz Parafii                                                  

1/ww. Wykonawcy (1-6)                                                                                                                      

2/a/a