Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowy hali sportowej w Mąkoszycach

Lubsza, dnia 13.10.2009r. Nr sprawy : ZP.341-11/2009 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia c.d. W sprawie postępowania o zamówienie publiczne dot : Budowy hali sportowej w Mąkoszycach, którego otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 20.10.2009r. wpłynęły od zainteresowanych wykonawców następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : PYTANIE : 5. Jakie jest postępowanie w przypadku, kiedy podczas przygotowania oferty zauważyliśmy niezgodności obmiarowe w harmonogramie z tymi, które są przedstawione w pliku : budowlane-nakładczy.pdf. Czy możemy zmienić je w pliku zestawienie poprawione.xls, który jest częścią oferty. 6. Czy w zakres robót wchodzi wykonanie przyłączy np. c.o. oraz wod-kan? 7. Czy przedstawiona wg załącznika propozycja wentylacji podłogi jest dopuszczalna? 8. Podejrzewamy, że błędnie podano wysokość montażu nawiewnika nad posadzką, zgodnie z zaleceniem producenta dolna krawędź kanału doprowadzającego powietrze powinna być usytuowana 100mm nad powierzchnią wykończonej podłogi – minimalnie 70 mm - karta katalogowa w załączeniu. 9. Proszę o podanie ilości godzin użytkowania Sali w ciągu roku – zgodnie z przepisami, jeśli ich ilość przekracza 1000 w ciągu roku, a ilość powietrza wentylacyjnego jest większa niż 2000 m3/h należy stosować wentylację z odzyskiem ciepła. Przyjęte rozwiązanie wentylacji jest rozwiązaniem bardzo energochłonnym – brak odzysku ciepła z wentylowanych pomieszczeń (przede wszystkim sali gimnastycznej). Sugerujemy, iż nie do końca właściwie zrealizowano nawiew powietrza do pomieszczeń. Za pomocą nawiewnika PURMO AIR PA22 przy dopuszczalnym przez producenta maksymalnym podciśnieniu w pomieszczeniu 12 Pa, z jednego nawiewnika dostarczymy max 40 m3/h, a potrzeba go w sytuacji, gdy pracują 3 wentylatory wywiewne ok. 5100 m3/h. Podejrzewamy, że przy takim rozwiązaniu Inwestor nie będzie zadowolony z kosztów eksploatacji. 10. Czy okna mają być przydymione, czy też przeźroczyste? (str. nr 10 opisu oraz zestawienie stolarki np. poz. Nr 1). Proszę o informacje, jaka powinniśmy przyjąć szybę, czy możemy założyć przeszklenie np. przeciwsłoneczną szarą barwioną w masie? 11. Czy zamiast wylania chudego betonu gr. 10cm oraz wylewki samopoziomującej o gr. 2 cm (rys. nr A6 przekrój C-C) możemy zastosować 11,5 cm chudego betonu oraz 0,5 cm wylewki samopoziomującej? 12. W części architektonicznej opisu technicznego mamy następującą informację na temat elementów wykończeniowych : „-Parapety wewnętrzne – Duromarmur fabrycznie wykończone, w sali parapety z drewna klejonego” – wg pkt.8 Zastosowane materiały i technologie. Natomiast w specyfikacji parapety są sprecyzowane jedynie w pkt. 13.2. Materiały (elementy) jako: „-parapety Duromarmur”. W harmonogramie mamy wewnętrzne parapety hali określone są jedynie w pozycji q5, h6, tak jak w zestawieniu materiałowym (poz.103) jako „podokienniki prefabrykowane wewnętrzne”. Czy są to parapety z drewna litego, czy też z konglomeratu? -2- - podokienniki prefabrykowane wewnętrzne – lite drewno - 82,72 m2 - podokienniki prefabrykowane wewnętrzne – Duromarmur fabrycznie wykończone - 15,40 m2 13. dot. przedmiaru na roboty elektryczne : - w zestawieniu materiałów dołączonym do przedmiaru istnieje oprawa MONITOR 1AW2h STI – 2szt., natomiast w przedmiarze nie ma nigdzie pozycji odnoszącej się do montażu wyżej wymienionej oprawy istnieje tylko pozycja 56 : KNNR 5 0502-02 – Oprawy oświetleniowe MONITOR 1 AW – 3 kpl. - w przedmiarze występuje poz. 85 KNR 2-02 1611-10 dotycząca rusztowań. Brak jest takiego numeru pozycji w katalogach KNR. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniżej wyjaśnienia : ODPOWIEDŹ : ad.5 Ewentualne niezgodności obmiarowe w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr 7 do siwz), który wykonawca ma obowiązek wypełnić i dołączyć do składanej oferty, należy zgłosić Zamawiającemu, który może nanieść poprawki, o czym niezwłocznie powiadomi wykonawców poprzez zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Gminy Lubsza www.bip.lubsza.tensoft.pl w zakładce „Przetargi/zamówienia publiczne”. ad.6 Wykonanie przyłącza wod-kan i przyłącza cieplnego wchodzi w zakres robót dot. całego zamówienia. Zakres tych robót ujęty jest w zał. nr 4 do SIWZ „Przedmiary robót”, zamieszczonym na stronie internetowej jw. ad.7 Nie jest dopuszczalna przedstawiona przez Oferenta propozycja. Należy wykonać wg projektu, tzn. wentylatory w ścianach podłużnych. Dodatkowy schemat zostanie zamieszczony 14.10.2009r. ad.8 Nawiewnik nad podłogą dotyczy wentylacji sali a nie podłogi. Wykonać zgodnie z projektem wentylacji. ad.9 Należy wykonać zgodnie z projektem. ad.10 Wg opisu i zestawienia stolarki – przydymione przeźroczyste (nie zmatowione!). Można przyjąć szkło j.w. w pytaniu. ad.11. Tak. ad.12 Należy zastosować parapety zgodnie z opisem technicznym do projektu. Parapety z drewna litego klejonego tylko w sali. ad.13 Odpowiedź zostanie zamieszczona 14.10.2009r. -3- UWAGA !!! 1/ Zamawiający informuje, że zmienił treść FORMULARZA OFERTOWEGO.- załącznika nr 1 do siwz. poprawiony „FORMULARZ OFERTOWY” został ponownie zamieszczony na stronie internetowej, jest aktualny i obowiązuje przy składaniu oferty. 2/ W załączniku nr 7 do siwz „Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji…” w rubrykach dotyczących „okresów realizacji” w 2009 i 2010 r. należy wpisać kwoty brutto. Wójt Gminy Lubsza inż. Wojciech Jagiełłowicz