Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu na BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ W LUBSZY, nr sprawy ZP.341-6/2009, nr ogłoszenia w BZP 199280-2009 z dnia 18.06.2009r. PYTANIA : 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pkt.12.3. określa „Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określonego w załączonej dokumentacji projektowej wraz z podatkiem VAT. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wiążące są ilości wynikające z dokumentacji projektowej”. Według zamieszczonej przez państwa dokumentacji projektowej nie ma możliwości weryfikacji przedmiaru, co skutkuje brakiem możliwości sporządzenia rzetelnej oferty w formie ryczałtu. Prosimy uzupełnić dokumentacje o następujące rysunki : a) Rys. nr 1 – Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem, b) Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu, c) Rys. nr A3 – Rzuty przekroje – inwentaryzacja, d) Rys. nr A4 - Elewacje – inwentaryzacja, e) Rys. nr 8 – Zestawienie stolarki okiennej, f) Rys. nr 9 – Zestawienie stolarki drzwiowej. 2. Brak rysunków konstrukcyjnych (m.in. fundamentów) oraz zestawień stali zbrojeniowej dla projektowanej hali. Prosimy o uzupełnienie. 3. W opisie technicznym w punktach 10.1 oraz 10.2 do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych wskazane są inne materiały niż w przedmiarze. Prosimy o jednoznaczne określenie użytych materiałów do wykonania ścian lub wskazanie nadrzędnej dokumentacji. 4. Brak rysunków i zestawień konstrukcji stalowej profilowej. Prosimy o uzupełnienie. 5. Stwierdzamy brak rysunków i zestawień dotyczących wykonania konstrukcji drewnianej. Prosimy o uzupełnienie. 6. Stwierdzamy brak rysunku szczegółowego zadaszenia. Prosimy o uzupełnienie. 7.Prosimy o wskazanie rodzaju i umieszczenie szczegółu (rysunku) dotyczącego zastosowanych siedzisk stadionowych na trybunach hali. 8. Brak rysunku szczegółowego balustrad oraz użytego materiału do ich wykonania. Prosimy o udostępnienie. 9. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie robót związanych z planem zagospodarowania terenu. W dokumentacji zamieszczonej brak jakichkolwiek informacji dotyczących tego zakresu. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, co należy wycenić oraz uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru. 10. Według zamieszczonej dokumentacji nie ma możliwości weryfikacji robót rozbiórkowych zawartych w przedmiarze w pozycjach od 1.1.1. do 1.1.3. Prosimy o potwierdzenie ilości zawartych w przedmiarze lub dostarczenie dokumentacji obejmującej zakres tych robót. 11. W celu sporządzenia rzetelnej oferty prosimy o uzupełnienie Projektu Technicznego o zestawienie elementów wentylacji (brak typów i parametrów urządzeń, np. centrali wentylacyjnej). 12. Stwierdzamy brak zestawień urządzeń instalacji solarnej. Prosimy o uzupełnienie. 13. Brak opisów technicznych części instalacji sanitarnych. Prosimy o uzupełnienie. ODPOWIEDZI : Ad.1 a) Usunięcie istniejącego drzewostanu jest po stronie Zamawiającego. b) Zagospodarowanie terenu (boiska, ścieżki, chodniki) nie jest ujęte w kosztorysie i przedmiarze, ponieważ nie jest przedmiotem tego przetargu. c i d) Inwentaryzacja istniejącego obiektu szkoły jest zbędna, ponieważ hala sportowa będąca przedmiotem zamówienia jest samodzielnym obiektem. e i f) Uzupełniono zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej i zamieszczono na stronie www.bip.lubsza.tensoft.pl Ad.2 Rysunki konstrukcyjne i zestawienia stali zbrojeniowej dla projektowanej hali zostały uzupełnione i zamieszczone j.w. Ad.3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym. Ad.4 Rysunki i zestawienia konstrukcji stalowej profilowej zostały uzupełnione i zamieszczone j.w. Ad.5 Rysunki i zestawienia dotyczące wykonania konstrukcji drewnianej zostały uzupełnione i zamieszczone j.w. Ad.6 Rysunek zadaszenia został uzupełniony i zamieszczony j.w. Ad.7 Siedziska na trybunie hali zgodnie z projektem i systemem siedzisk producenta. Ad.8 Balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej, zwykłe, prętowe, proste; balustrady wewnętrzne – kute, stalowe, proste. Ad.9 Roboty związane z planem zagospodarowania terenu dotyczą wykonania opaski z płyt betonowych zgodnie z przedmiarem robót oraz robót porządkowych po zakończeniu budowy i dojścia do hali. Ad.10 Roboty rozbiórkowe do wykonania zostały wyszczególnione w przedmiarze robót ogólnobudowlanych w poz.1 i obejmują rozebranie przybudówki i zabudowy barakowej. Ad.11 Zestawienie z elementami wentylacji zostało uzupełnione na rysunku nr 001 03007 „Instalacja wentylacyjna. Rzut poddasza” i zamieszczone j.w. Ad.12 Zestawienie urządzeń instalacji solarnej zostało uzupełnione i zamieszczone j.w. Ad.13 Uproszczony opis techniczny instalacji sanitarnych jest zamieszczony przy dokumentacji projektowej na stronie j.w. PYTANIA : 1. Czy harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć do oferty, czy złożyć u zamawiającego po wyborze oferenta przed, w dniu podpisania umowy ? 2. Zamieszczona przez zamawiającego na stronie internetowej dokumentacja budowlana zawiera zestawienie rysunków projektu budowlanego i branżowych. W zamieszczonych projektach na stronie internetowej brak jest projektu instalacji sanitarnych (wod-kan, ogrzewanie, wentylacja, instalacja solarna) wykonawczego konstrukcji i niekompletny projekt architektoniczny. Prosimy o uzupełnienie SIWZ. ODPOWIEDZI : Ad. 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót, o którym mowa w załączniku nr 5 do siwz „wzór umowy o roboty budowlane” (§5, pkt.5) będzie stanowił integralną część umowy; wybrany wykonawca będzie zobowiązany sporządzić go wspólnie z Zamawiającym, zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego, przed zawarciem umowy o roboty budowlane. Ad.2. Wymienione projekty zostały uzupełnione i zamieszczone na stronie j.w. PYTANIA : 1.Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej wykonania stropów z elementów prefabrykowanych. 2. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej. 3. Zamieszczona dokumentacja nie zawiera wyposażenia sali sportowej. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia dostawy wyposażenia sportowego lub dostarczenie zestawienia sprzętu. 4. W granicach projektowanej hali występuje zbiornik na nieczystości ciekłe, brak jakichkolwiek pozycji przedmiarowych związanych z tym zakresem robót. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia tych robót. 5. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji, brakuje rysunku z opisem opraw. W przedmiarze i zestawieniu materiałów oprawy oznaczone są tak jak na rysunku. Są to oprawy z symbolem G1, G, H, E, D, F1, F na te oprawy nie posiadamy dokumentacji, w której podany byłby ich typ. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek oświetlenia z legendą i dokładnym typem opraw. ODPOWIEDZI : Ad.1 Dokumentacja dotycząca stropów prefabrykowanych została uzupełniona i zamieszczona j.w. Ad.2 Dokumentację geotechniczną kontrolną inwestor zaleca wykonać po wykonaniu wykopu przez wykonawcę robót. Opis odkrywek zamieszczony jest w opisie technicznym. Ad.3 Wyposażenie hali objęte tym przetargiem obejmuje tylko zamontowanie siedzisk. Wyposażenie hali w inne urządzenia będzie odrębnym zamówieniem. Ad.4 Roboty związane ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe są nieaktualne, ponieważ przyłącze kanalizacyjne zostało przeprojektowane i włączone do nowowybudowanej użytkowanej już sieci kanalizacyjnej. Ad.5 Typy opraw opisane są w zestawieniu załączonym do opisu technicznego w dokumentacji elektrycznej zamieszczonej j.w. UWAGA ! 1. Inwestor zaleca uwzględnienie w kalkulacji robót odwodnienie wykopów ze względu na obfite opady deszczu w ostatnim okresie i wysoki poziom wód gruntowych. 2. Wszystkie dokumenty pdf należy otwierać za pomocą programu Adobe Aprobat w wersji min.7, natomiast dokumenty Worde – za pomocą Office w wersji 2007 lub 2003 z konwerterem na 2007. z-ca wójta mgr inż. Bogusław Gąsiorowski