Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Lubsza, dnia 03.11.2003 r. Nr ZP. 341- 18/2003 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M 1.Zamawiający : Gmina Lubsza, w imieniu której działa Wójt Gminy Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel./fax /077/ 411 86 30 ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy PSP w Mąkoszycach.” 2.Pożądany termin realizacji zamówienia : w ciągu 7 m-cy od daty podpisania umowy. 3.Zamówienie udzielone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 4.Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 5.Formularz zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w pokoju nr 5 na parterze, codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 . 6.Informacje dodatkowe dot. postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, tel. 4 11 86 31. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest P. Grażyna Ładnowska. 7.Oferty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy w Lubszy, w sekretariacie (pok.nr 2 na parterze), 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 w terminie do dnia 11.12.2003 r. do godz. 10.00. 8.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2003 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w pokoju nr 5 na parterze. 9. Kryteria oceny ofert : cena – 60 % atrakcyjność koncepcji projektu – 40 %. 10.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 200, -zł.(słownie : jeden tysiąc dwieście złotych) nie później niż w terminie składania ofert. 11.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art.22 ust.2 ustawy, spełniający warunki określone w siwz. Wójt Gminy Lubsza inż. Wojciech Jagiełłowicz