Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg

Lubsza, dnia 07.07.2003 r. Nr ZP. 340/9/2003 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M 1. Zamawiający : Gmina Lubsza, w imieniu której działa Wójt Gminy Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 ogłasza przetarg nieograniczony na : Budowę oświetlenia ulicznego we wsiach : Szydłowice, Borucice, Tarnowiec. 2. Pożądany termin realizacji zamówienia : sierpień – wrzesień 2003 r. 3. Zamówienie udzielone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 4. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 5. Formularz zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w pokoju nr 5 na parterze, codziennie w godz. od 700 do 1500 . 6. Informacje dodatkowe dot. postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, tel. 4 11 86 31. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest P. Grażyna Ładnowska. 7. Oferty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy w Lubszy, w sekretariacie (pok.nr 2 na parterze), 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 w terminie do dnia 22.07.2003 r. do godz. 1000. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2003 r. o godz. 1015 w sali narad w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 . 9. Kryteria oceny ofert : cena - 100 %. 10. Nie obowiązuje wnoszenie wadium przez wykonawców przystępujących do przetargu. Wójt Gminy Lubsza inż. Wojciech Jagiełłowicz