Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. rady gminy i informatyki

  1. Przy  znakowaniu  akt  dot. rady gminy używa się symbolu  “RG “ a z zakresu informatyki  „Inf”
  2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1)  przygotowywanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych , w tym także prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i jej komisji,

2)`opracowywanie projektów planów pracy Rady i komisji , oraz uchwał w  sprawach   funkcjonowania Rady,

3) przygotowywanie podjętych uchwał do podpisu Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego Rady  i przekazywanie Wójtowi Gminy,

4) przedkładanie uchwał rady gminy organom nadzoru, oraz ogłaszanie aktów prawa  miejscowego i niektórych innych aktów prawnych,

5) prowadzenie rejestrów i zbiorów :

    - uchwał rady gminy ,

    - wniosków i opinii komisji rady gminy,

    - interpelacji i wniosków radnych,

6) prowadzenie spraw osobowych Radnych i udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu  ich ustawowych obowiązków,

-  prowadzenie dokumentacji dotyczącej korespondencji prowadzonej przez radę gminy z :  administracją rządową, samorządową oraz z innymi jednostkami i instytucjami,

-  prowadzenie spraw osobowych radnych,

-  organizacja wyborów ławników sądowych .

- organizowanie konsultacji społecznych.

7) zapewnienie obsługi organów wyborczych w sferze organizacji i funkcjonowania systemu informatycznego terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do  Sejmu i Senatu  RP, Prezydenta RP, wyborów  do  organów  samorządu  terytorialnego,  oraz  referendum.

8) wdrażanie  i  eksploatację  systemów  komputerowych  w  Urzędzie  a  w  szczególności :

  1. zakup sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  oraz  zabezpieczenie  dla  niego  serwisu gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego  -  w  uzgodnieniu  z  Sekretarzem  Gminy ,
  2. zabezpieczenie  danych  z  wdrożonych  systemów  komputerowych  oraz  odpowiadającej  im  dokumentacji ,
  3. zakup  i  prowadzenie  ewidencji  materiałów  eksploatacyjnych  do  sprzętu  komputerowego ,
  4. opracowywanie  koncepcji  komputeryzacji  nowych  dziedzin , w  porozumieniu  z  Sekretarzem ,
  5. archiwizowanie zbioru danych w wersji elektronicznej,

9) wykonywanie  zadań administratora  danych  wynikających  z  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych ,

10) zarządzanie Systemem Informacji Oświatowej

11) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.