Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. organizacyjno- kadrowych

  1. Przy  znakowaniu  akt  używa  się  symbolu  “Org”
  2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

 

 

1) Współpraca z Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego w Opolu w zakresie przeprowadzenia w Gminie wyborów  do  Sejmu  i Senatu  RP, Prezydenta RP, wyborów  do  organów  samorządu terytorialnego, oraz  referendum.

2) Prowadzenie centralnego rejestru  skarg  i wniosków.

3) Prowadzenie rejestru upoważnień Wójta Gminy wynikających z ustawy  o samorządzie gminnym.

4) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.

5) Przygotowywanie dokumentów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowiska urzędnicze.

6) Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym.

7) Występowanie do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobie dla  pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym.

8) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym, odznaczeniami, nagradzaniem i oceną dyrektorów szkół i przedszkoli.

9) Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

10) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych powołanych przez Wójta Gminy.

11) Załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników   na emeryturę lub rentę.

12) Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom należnych nagród jubileuszowych.

13) Sporządzanie planu urlopów pracowników Urzędu, prowadzenie kart urlopowych oraz nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników urlopów: wypoczynkowego, okolicznościowego i szkoleniowego.

14) Prowadzenie spraw szkoleń i dokształcania kadr Urzędu.

15) Organizowanie okresowych badań pracowników Urzędu.

16) Organizowanie niezbędnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

17) Prowadzenie listy obecności pracowników Urzędu.

18) Wydawanie i prowadzenie ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych, oraz ich aktualizacja.

19) Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń społecznych.

20) Prowadzenie spraw związanych z używaniem do celów służbowych własnego samochodu osobowego pracownika.

21) Przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z procesem zatrudnienia, świadczenia pracy i ustania stosunku pracy.

22) Wydawanie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń dot. przebiegu zatrudnienia osobom, których teczki akt osobowych są w posiadaniu Urzędu.

23) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy zgodnie  z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

24)Udział w przekazywaniu stanowisk.