Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. oświaty

 1. Przy  znakowaniu  akt  używa  się  symbolu  “OSW”
 2. Podstawowy  zakres  działania  obejmuje :

1)Realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o systemie  oświaty, Karty Nauczyciela i innych  w zakresie oświaty i wychowania.

      2)Prowadzenie zadań Gminy w zakresie zakładania i likwidacji publicznych   przedszkoli,  szkół podstawowych i gimnazjów - w tym zezwoleń na utworzenie   szkół i przedszkoli, oraz  w zakresie organizacji placówek oświatowych na dany  rok szkolny.

      3)Koordynowanie działalności gminnych jednostek oświatowych.

    4)Gromadzenie i analiza danych dotyczących jednostek oświatowych, kadry nauczycielskiej i środków budżetowych przeznaczonych na działalność  oświatową Gminy.

      5)Współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy w zakresie oświaty.

      6)Realizacja zadań w zakresie naliczania subwencji oświatowej dla Gminy.

      7)Opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań oświatowych Gminy.

      8)Gromadzenie i analiza danych dotyczących funkcjonowania i finansowania oświaty.

      9)Wnioskowanie o dofinansowanie działalności oświatowej do MEN oraz innych instytucji.

     10)Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych dotyczących jednostek oświatowych, współdziałanie w zakresie poprawności     sporządzania sprawozdań przez poszczególne jednostki, zarządzanie Systemem Informacji Oświatowej.

     11)Inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kształtowania polityki oświatowej gminy.

      12)Współpraca z organem prowadzącym stały nadzór pedagogiczny, innymi jednostkami oświatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi.

   13)Prowadzenie rejestru obowiązku nauki, kontrola realizacji obowiązku nauki oraz realizacja obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.

    14)Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracownikom młodocianym.

    15)Bieżąca weryfikacja zawiadomień o zawarciu praz pracodawców umów o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.

    16)Obsługa środków związanych z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli.

    17)Obsługa środków związanych z udzielaniem stypendium uczniom.

    18)Organizacja różnych form zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

    19)Koordynowanie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli.

    20)Realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

    21)Obsługa środków związanych z udzielaniem pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników.

   22)Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji, oznaczeniem, wysyłaniem i przekazywaniem do archiwum  informacji         niejawnych  w  sposób  ustawowo  określony.

   23)Koordynacja i podejmowanie działań  w zakresie współpracy Wójta  z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie rocznych         programów współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi,  prowadzenie dokumentacji związanej z ogłaszaniem otwartych          konkursów ofert na realizację  przez organizacje pozarządowe zadań publicznych.

Metryczka
 • opublikowano:
  27-06-2003 13:37
  przez: Zbigniew Kusiak
 • zmodyfikowano:
  17-02-2020 15:53
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1438
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl