Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2. Podstawowy zakres działania obejmuje :

 

1)                wykonywanie zadań  wynikających  z  ustawy  o  drogach  publicznych ,  w  szczególności  zarządzanie drogami  gminnymi ,  w  tym :

-  planowanie  i  finansowanie  budowy , modernizacji , utrzymania   i           

   ochrony  dróg  gminnych ,

-  orzekanie  o  przywróceniu  pasa  drogowego  drogi  gminnej,

2)                sporządzanie projektów założeń  do  miejscowego    planu  zagospodarowania  przestrzennego  i projektów  tych  planów,

3)                przygotowywanie  uchwał  Rady o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego ,

4)                przygotowanie  uchwał  Rady  i  współdziałanie  z  gminami  sąsiednimi  w  przypadku  konieczności  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  zespołu gmin  lub  ich  części,

5)                przygotowywanie  materiałów  związanych  z  podjęciem  prac  planistycznych  związanych  ze  sporządzeniem miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego ,

6)                przygotowanie  uchwały  Rady  o przyjęciu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,

7)                przygotowywanie    wniosków  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  podstawie  ocen , analiz  i zebranych  wniosków,

8)                udostępnianie  zainteresowanym  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  do wglądu  oraz  na  wniosek  zainteresowanego  sporządzanie  wyrysów  i  wypisów z  planu ,

9)                prowadzenie  aktualizowanego  rejestru  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  , gromadzenie  materiałów  związanych z tym planem i  przechowywanie  oryginałów  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego ,

10)           przekazywanie  wojewodzie  i  staroście kopii uchwalonych miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,

11)           przygotowywanie  decyzji  administracyjnych  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu ,  uzgadnianie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i zagospodarowania  terenu  z  właściwymi  organami ,

12)           stwierdzanie  w  drodze  decyzji  o  wygaśnięciu  decyzji  o warunkach zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  przypadkach  określonych  w  ustawie ,

13)           przygotowanie  dokumentacji  zamówień z  wolnej  ręki  zgodnie z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  i  uzasadnienie  zastosowania  trybu  zamówienia.

 18)    wydawanie  decyzji  zatwierdzających projekty  podziału  nieruchomości