Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw z zakresu ochrony środowiska

Stanowisko ds. ochrony środowiska- pok. nr 12, poniedziałek 7.00 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00, piątek 7.00 - 14.00

 

Usunięcie drzew lub krzewów

ZGŁOSZENIE

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać:

a) imię i  nazwisko wnioskodawcy,

b) oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,

c) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po złożeniu zgłoszenia przeprowadzana jest w ciągu 21 dni wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów. 

ZEZWOLENIE

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie 
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)  wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],

7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

8)  rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)  projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany);

10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów. 

Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów. 

Dokumenty składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49 -313 Lubsza.
 

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku 
o powierzchni do 25 m2.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Do pobrania:

DOCzgloszenie-usuniecia-drzew.doc (28,00KB)

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.doc (46,50KB)

DOCXInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx (15,44KB)