Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw z zakresu USC

 

Informacja  o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw  w Urzędzie Stanu Cywilnego

Sprawa

Miejsce załatwienia sprawy

Godziny przyjmowania petentów

 

Potrzebne dokumenty

 

Szacunkowy czas załatwienia sprawy

 

Opłata (zł)

Rejestracja urodzenia dziecka

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- zgłoszenie urodzenia noworodka

- skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka  lub odpis aktu urodzenia matki  (panna)

- dowody osobiste rodziców

niezwłocznie ok.30 min

5.- zł. podanie 

o wydanie

3 egz. odpisu aktu

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- osobiste zgłoszenie się rodziców

- dowody osobiste

- odpis aktu małżeństwa matki dziecka

 

niezwłocznie

ok. 10 min.

5,-zł . podanie

Sporządzenie akt zgonu

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- karta zgonu wystawiona przez lekarza

- dowód osobisty osoby zmarłej

- paszport osoby zmarłej

- książeczka wojskowa

- dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej            

- ( w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo i lekarz powiadomił prokuratora - wymagane jest zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok )

niezwłocznie

formalności trwają około 30 min

 

 

5,- zł. podanie

o wydanie

3 egz. odpisu

aktu

Wydanie odpisu skróconego aktu urodz. małż. zgonu

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

   ( dokument mogą pobrać osoby,których akt dotyczy, krewni w linii prostej oraz osoby które wykażą interes prawny)

niezwłocznie

formalności

trwają około

10 min.

5,- zł  podanie

15,- zł. odpis

  

Wydanie odpisu zupełnego aktu urodz. małż. zgonu

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty ( dokument mogą pobrać osoby,których akt dotyczy, krewni w linii prostej oraz osoby które wykażą interes prawny)

niezwłocznie

formalności

trwają około

15 min.

5,- zł. podanie

25,- zł. odpis

Wydawanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- odpis skrócony aktu urodzenia /kawaler, panna/ ewentualnie odpis aktu ostatniego małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub zgonie współmałżonka/

niezwłocznie

formalności trwają około

20 min.

5,- zł. podanie

30,- zł. zaświadczenie

0,50  zł. załącznik

Zawarcie małżeństwa  w Urzędzie Stanu Cywilnego

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- zapewnienie /podanie/

- odpisy skrócone aktu urodzenia narzeczonych (panna,kawaler)

- dowody osobiste

- odpis skrócony aktu poprzednio zawartego małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (rozwiedziona, rozwiedziony)

- odpis skrócony aktu zgonu  ostatniego

   małżonka  ( wdowa,wdowiec)         

miesięczny

czas wyczekiwania

na zawarcie 

ślubu

5,- zł.

   zapewnienie

75,- zł.

  sporządzenie

   aktu małż. 5,- zł. podanie

   o wydanie

   3 egz.

   odpisu aktu

0,50 zł. każdy

    załącznik

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- dokumenty jak wyżej oraz jeden egzemplarz zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z parafii

najwcześniej

3 m-ce przed

zawarciem

małżeństwa

5,- zł.

   zapewnienie

75,- zł.

  sporządzenie

   aktu małż. 5,- zł. podanie

   o wydanie

   3 egz.

   odpisu aktu

0,50 zł. każdy

    załącznik

Wydanie zaświadczenia o dokonanym w księdze stanu cywilnego wpisie lub jego braku,

o zaginięciu lub zniszczeniu księgi

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

niezwłocznie

formalności trwają około

10 min.

5,- zł  podanie

18,- zł. zaświadczenie

Odtworzenie treści aktu krajowego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

- świadectwo chrztu

- protokół /ły  przesłuchania świadków

- ewentualnie inny dokument np. świadectwo szkolne

do 30 dni

około 30 min.

5,- zł.podanie

30,- zł.    

     decyzja

Wpisanie treści odpisu aktu krajowego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

-odpis aktu stanu cywilnego/jeżeli istnieje/

do 30 dni

około 30 min

5,- zł. podanie

30,- zł.

     decyzja

Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, jakie nosiła przed zawarciem

Małżeństwa

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- osobiste zgłoszenie się osoby zainteresowanej

- podanie

- dowód osobisty

niezwłocznie

formalności trwają około

15 min.

5,-  podanie

10,- zł.

Wpisanie do księgi stanu cywilnego treści aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za

Granicą

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

- oryginał zagranicznego aktu lub jego kserokopia potwierdzona przez USC w którym akt został sporządzony wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego

5,-  podanie

40,- zł.decyzja

0,50 zł       

       załącznik

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

- odpis zupełny aktu, stanowiącego podstawę sprostowania

do 30 dni

formalności trwają około

30 minut

5,- zł. podanie

30,- zł.decyzja

0,50 zł.

     załącznik

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

USC pokój 14

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.00 – 15.00

- podanie

- dowód osobisty

- odpis zupełny aktu stanowiącego podstawę sprostowania

do 30 dni

formalności trwają około

30 min.

5,- zł. podanie

30,- zł.decyzja

0,50 zł.

    załącznik

 

 

INFORMACJA  O  PASZPORTACH.

 

 

Osoby ubiegające się o wydanie paszportu składają podanie paszportowe w Urzędzie Gminy w Lubszy w pokoju nr 14, a wystawiony już paszport odbierają w pokoju nr 13 lub 14 w godzinach pracy urzędu.

 

 

I. Opłata paszportowa.

 

1. Opłata podstawowa wynosi 100,00zł. i dotyczy osób pełnoletnich.

2.  Opłata  w kwocie 30,00 zł. dotyczy osób małoletnich, które w dniu złożenia podania nie mają ukończonych 16 lat.

3.  Opłata ulgowa w kwocie 50,00zł. dotyczy :        

- młodzież ucząca się powyżej 16 roku życia,

- studenci

- emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także małżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

-  kombatantów,

-  osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w za kładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

 

4.  Opłata częściowa 10,00 zł. za rok od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania odejmuje się 1/10 części tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do końca ważności paszportu, ze względu na :

- zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,

- zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości,

 brak miejsca na stemple graniczne.

 

5. Opłata podwyższona do 300,00 zł. obowiązuje jeżeli paszport /ważny/ został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

 

6. Opłata podwyższona do 400,00 zł. obowiązuje w przypadku kolejnej utraty paszportu z przyczyn, o których mowa powyżej.

 

7. Zwolnienia z opłaty paszportowej dotyczą :

- osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

- osób, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

- żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa,

- osobom, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.

 

II.  Jakie dokumenty składają osoby pełnoletnie:

- wypełnione podanie - kwestionariusz paszportowy,

- znaczek opłaty skarbowej za 5,00 zł za złożenie podania,

- dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 5cmx4cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji z lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

- dowód osobisty z wpisanym numerem ewidencyjnym,

- stary paszport, w przypadku osób, które ubiegają się o wystawienie nowego dokumentu,

- odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy , jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,

- dokument potwierdzający prawo do ulgowej opłaty paszportowej (legitymacja emeryta, rencisty, legitymacja szkolna i studencka),

- dowód uiszczenia opłaty paszportowej,

- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zawarto związek małżeński za granicą,

- pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych,

- w przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu - wyjaśnienie dotyczące okoliczności jego utraty bądź zniszczenia oraz dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty (zaświadczenie z policji, oświadczenie świadków),

- ubiegając się o wydanie paszportu z pominięciem właściwości miejscowej gdy przemawia za tym ważny interes osoby uprawnionej do otrzymania paszportu (brak stałego zameldowania, posiadanie zameldowania tylko czasowe) do wniosku dołączamy prośbę do wojewody o wydanie paszportu z pominięciem właściwości miejscowej.

 

III. Jakie dokumenty składają osoby ubiegające się o paszporty dla dzieci:

- wypełnione podanie - kwestionariusz paszportowy. Dziecko, które ukończyło 13 lat podpisuje się osobiście w ramce przeznaczonej na podpis posiadacza paszportu,

- odpis aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy dla dziecka,

- znaczek opłaty skarbowej za 5,00 zł za złożenie podania,

- dwie fotografie,

- legitymację szkolną - prawo do zniżki powyżej 16 roku życia,

- stary paszport w przypadku dzieci, które już wcześniej miały dokument,

- paszport rodzica - jeżeli dziecko było do niego wpisane, celem anulowania wpisu przed wystawieniem nowego dokumentu,

- dowody osobiste rodziców, jeżeli rodzice mają nowe dowody osobiste, w których nie wpisuje się dzieci, muszą dostarczyć także odpis skrócony aktu urodzenia lub zupełny /w przypadku wątpliwości z ustaleniem ojcostwa/,

- dowód uiszczenia opłaty paszportowej dla dziecka powyżej 16 roku życia,

- niezbędna jest obecność obojga rodziców / opiekunów, którzy muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu, w przypadku nieobecności  jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną zgodę z podpisem uwierzytelnionym przez notariusza,

- jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na otrzymanie paszportu przez dziecko, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego,

- zgoda sądu opiekuńczego na wydanie dziecku paszportu wymagana jest również w przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych i rodziny zastępcze,

- jeżeli jeden z rodziców przebywa za granicą, należy dostarczyć jego pisemną zgodę potwierdzoną w ambasadzie polskiej,

- w przypadku zgonu rodzica należy przedstawić jego akt zgonu.

        

 

  WAŻNE ! 

 - druki kwestionariuszy paszportowych można dostać w pokoju nr 13 i 14

- znaki opłaty skarbowej można kupić w kasie urzędu ,

- opłatę paszportową można uiścić na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14

NBP O/Okręgowy Opole nr 22101014010006932231000000 tytułem : opłata paszportowa,

- opłata za dodatkowo składany załącznik 0,50 zł./w znakach opłaty skarbowej/,

- podanie o wydanie paszportu może być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub osoby trzeciej,

- paszport odbiera się osobiście z dowodem osobistym i potwierdzeniem przyjęcia wniosku,

- paszport dziecka odbiera jedno z rodziców,

- realizacja wniosku paszportowego w przyspieszonym terminie następuje na wniosek starającego się o paszport w przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń losowych takich jak śmierć lub ciężka choroba osoby bliskiej przebywającej za granicą, konieczność pilnego wyjazdu celem poddania się operacji lub leczeniu. Do podania należy dołączyć dokumenty uzasadniające konieczność pilnego wyjazdu np.akt zgonu, zaświadczenie z placówki zdrowia, z policji, placówki dyplomatycznej.

W sprawie przyspieszeń Kierownik Oddziału Paszportów w Opolu przyjmuje zainteresowane strony w każdy poniedziałek.