Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 1. Przy  znakowaniu  akt  używa  się  symbolu  “GK”
 2. Podstawowy zakres działania obejmuje :

 

1)   zarządzanie  budynkami  mieszkalnymi  stanowiącymi  własność  lub  współwłasność  Gminy ,

2) gospodarowanie  komunalnymi  lokalami  mieszkalnymi   i  użytkowymi  w  Gminie  , w tym  m.in. :

 • sporządzanie  umów  najmu  lokali ,
 • sporządzanie  pism  wyrażających  zgodę na  podnajem lokali ,
 • sporządzanie  umów  najmu  na  lokal  socjalny ,
 • sporządzanie  pism  wypowiadających  najem  z  ważnych  przyczyn ,
 • podejmowanie  czynności  zmierzających  do  usunięcia  sprawcy  w  razie  samowolnego  zajęcia  lokalu ,
 • sporządzanie  pism  dotyczących  podwyższenia czynszu ,  z  zachowaniem  terminu  wypowiedzenia ,
 • regulowanie  uprawnień do  lokalu  mieszkalnego osób  z  budynków przeznaczonych  do  remontu  lub  rozbiórki ,
 • wydawanie  zaświadczeń o  wejściu  w  stosunek  najmu  osobom  uprawnionym  po wyprowadzeniu  się głównego  najemcy  lub jego śmierci
 • rozpatrywanie  wniosków  o zamianę mieszkań  komunalnych  z urzędu  , jak również  pośredniczenie  w  dokonywaniu  wzajemnych  zamian ,
 • dokonywanie  wizji  lokalnych  oraz  wywiadu  środowiskowego  dotyczącego  spraw  mieszkaniowych ,
 • analizowanie  potrzeb  mieszkaniowych  w  Gminie ,

 3)    zapewnienie  sprawnego  działania  istniejących  urządzeń  technicznych   w budynkach  komunalnych  Gminy  umożliwiających  najemcom i użytkownikom  korzystanie  z  lokali  i  ich  wyposażenia ,

4) dokonywanie przeglądu  budynków  stanowiących  mienie  komunalne  Gminy ,

5)  stanowienie  zasad  porządku  domowego  i  egzekwowanie  od lokatorów  ich  przestrzegania ,

6) wydawanie  lokali  na  podstawie  umów  najmu ,

7) podejmowanie  niezbędnych  czynności  w  przypadku  szkód  powstałych  z  winy   najemcy ,

8) wyrażanie  zgody  na  przebudowę  lokalu  i sporządzanie  stosownego protokółu ,

9) uzgadnianie  zapotrzebowania  środków  finansowych na  następny rok  w  zakresie  m.in. :

 1. naprawy  budynków  ,   pomieszczeń  i  urządzeń ,
 2. napraw  i  wymiany  instalacji  wodociągowej ,  gazowej  i  ciepłej  wody ,
 3. napraw i  wymiany  wewnętrznej  instalacji kanalizacyjnej  , centralnego  ogrzewania  , instalacji  elektrycznej ,  telefonicznej, anten  zbiorczych ,
 4. wymiany  pieców  grzewczych ,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  podług  ,  posadzek  ,  wykładziny podłogowej ,  tynków ,
 5. odnowy  i renowacji  obiektów  zabytkowych ,

10) nadzór  nad utrzymaniem  tabliczek  z  nazwami  ulic  i  placów  ,

11) oznaczanie nieruchomości  numerami  porządkowymi  ,

12)  zakładanie  cmentarzy  komunalnych ,

13) załatwianie  spraw  dotyczących  telekomunikacji i  komunikacji  publicznej

14) zapewnianie  ogrzewania  w  obiektach  komunalnych .