Przejdź do treści strony

Gmina Lubsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 1. Przy  znakowaniu  akt  używa  się  symbolu  “GN”
 2. Podstawowy zakres  działania  obejmuje:

1) prowadzenie  postępowania  w  zakresie  gospodarowania  nieruchomościami   komunalnymi , a   w  szczególności :

 •    nabycia  mienia na  własność  Gminy ,
 •    zbycia  nieruchomości , 
 •     przekazywania  w  zarząd gruntów  komunalnych ,
 •     przekazywanie  mienia  komunalnego  w  użytkowanie,
 •     przekazywanie  gruntów  w  użytkowanie  wieczyste  ,
 •     sprzedaży  mieszkań  i  lokali  użytkowych,

2) przygotowywanie  zarządzeń Wójta  o  wykonaniu  prawa  pierwokupu  i  przedkładanie  w  tym  zakresie  informacji  Radzie  Gminy,

3) przygotowywanie  projektów  uchwał  w sprawie  zbycia i nabycia   gruntów zabudowanych  lub  przeznaczonych  pod  zabudowę ,  a  także  rolnych,

4) załatwianie spraw  związanych  z  wypłacaniem odszkodowań  za  przejmowane  grunty ,

5) sporządzanie  informacji  dla  Rady  Gminy  w  zakresie  możliwości  tworzenia  zasobów  gruntów  na  cele  zabudowy  wsi ,

6) prowadzenie  spraw  związanych  z  ustalaniem  cen  działek  przeznaczonych  pod  budowę  domów  lub  budynków ,  nabywanych  lub  otrzymywanych  w  użytkowanie  wieczyste  przez osoby  fizyczne  w  zamian  za  przeniesienie  własności  bądź  wywłaszczenie  nieruchomości  położonych  na  obszarach  przeznaczonych  pod  skoncentrowane  budownictwo  jednorodzinne ,

7) załatwianie  z  urzędu  spraw  nabywania  działek  przez  osoby  uprawnione ,  które  były  właścicielami  lub użytkownikami wieczystymi  nieruchomości  położonych  na obszarach  , na  których  ma  być  skoncentrowane  budownictwo  jednorodzinne,

8) przygotowywanie  projektu  uchwał  w  sprawie  sprzedaży  gruntów  zabudowanych  obiektami  zabytkowymi ,  wymagającymi odbudowy  lub  remontu , osobom  fizycznym  lub  prawnym,

9) prowadzenie  ewidencji  mienia  komunalnego,

10) przekształcanie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo własności , sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność

11) przygotowywanie  decyzji  w  spr.  o  rozgraniczenie  nieruchomości,

12) dzierżawa  gruntów  rolnych i nierolnych (naliczanie  opłat, przygotowywanie  umów) .

Metryczka
 • opublikowano:
  27-06-2003 13:36
  przez: Zbigniew Kusiak
 • zmodyfikowano:
  17-02-2020 15:44
  przez: Katarzyna Koncewicz - Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Lubsza
  odwiedzin: 1448
Dane jednostki:

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16
NIP: 7471406277 REGON: 000543781

Dane kontaktowe:

tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax: 77 411 86 30
e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
strona www: lubsza.ug.gov.pl