Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg

WÓJT GMINY LUBSZA  

ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.

1. Położenie nieruchomości: Mąkoszyce

2. Opis nieruchomości przedmiotem przetargu jest: dz. nr 83/11 B-RIIIa, o pow. 0,0372ha ; nr 83/8 RIIIa o pow. 0,0826 ha; dz. nr 83/9 B- RIIIa o pow. 0,0570 ha.

Działka nr 83/8 niezabudowana, dz. nr 83/11 zabudowaną, dz. nr 83/9 niezabudowana we współwłasności , stanowiąca podwórze. Dz. Nr 83/9 i 83/11 położone w obrębie zabudowy przy ul. Kolejowej 8. Dz. nr 83/11 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zam.120 m2 i gospodarczym o pow. 137m2 pod jednym dachem. Część mieszkalna znajduje się we frontowej cz. budynku i łączy się z częścią gospodarczą. Obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek nie jest użytkowany. Ściany murowane, stropy drewniane, dach dwuspadowy kryty dachówką, instalacji wewnętrznych – brak. Stan techniczny zły. Budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego lub do rozbiórki. Konfiguracja terenu płaska, dojazd dogodny z ulicy o nawierzchni asfaltowej . Dostęp do nieruchomości ze wspólnej działki nr 83/9 stanowiącej podwórze.   Działka nr 83/8 niezabudowana. Nie posiada dostępu do drogi publicznej, dostęp przez wspólne podwórze dz. nr 83/9, kształt nieregularny. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: wod-kan, energię elektryczną znajduje się w ulicy Kolejowej. Z uwagi na brak dostępu do drogi działki nr 83/8, sprzedaż nastąpi na rzecz jednego nabywcy.

W Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzone są księgi wieczyste nr OP1B/00046923/2dla dz. nr 83/11; 83/8 ; OP1B/00001397/8 dla dz. nr 83/9. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią. Forma zbycia – sprzedaż na własność dz. Nr 83/8 i nr 83/11 i na współwłasność w udziale ½ dz. 83/9.

3. Tryb zbycia – drugi nieograniczony przetarg ustny. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 23.06.2015r. zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Cena wywoławcza: 60 000,00,-zł plus należny podatek VAT.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działki nr 83/8; 83/9; 83/11 w Mąkoszycach położone są na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 8.3. MZMJ.

5. Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2015r. o godz.10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

6. Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 28.08.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.  

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 22.07.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.tensoft.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 22.07.2015r. oraz przesłane do miejscowości Mąkoszyce, w Panoramie zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek 7,00 – 14,00.   

Lubsza, dnia 22.07.2015 r.        

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski