Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

                                                           WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza.1. Położenie nieruchomości – Nowy Świat2. Opis nieruchomości:Przedmiotem przetargu są grunty niezabudowane oznaczone jako:- działka nr 15/3  o pow. 0,3000 ha. Rodzaj użytku: R V -0,0900ha, RVI – 0,2100ha.- działka nr 15/5 o pow. 0, 5400 ha. Rodzaj użytku: R V – 0,0900 ha, RVI-0,2400 ha, ŁIV-0,2100ha.Działki posiadają kształt wydłużonego prostokąta,  konfiguracja terenu płaska. Dojazd średni, drogą gruntową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa i tereny upraw polowych.Teren nie jest uzbrojony.W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są w części na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy   oznaczonym symbolem RP, w części na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym w planie symbolem 12.1 MZ; MJ. Wg pomiaru graficznego – tereny rolne to 0,6520 ha, tereny pod budownictwo – 0,1880 ha.Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP l B/00020813/0. Księga wieczysta obciążona jest hipoteką – do czasu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności dz. nr 15/3 i nr 15/4 obciążenie zostanie wykreślone.Nieruchomość  nie jest przedmiotem  żadnych zobowiązań.3. Forma zbycia: sprzedaż działek na własność na rzecz jednego nabywcy.4. Tryb zbycia: w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.5. Cena wywoławcza: - działka nr 15/3 i nr 15/4  cena wywoławcza: 74 775,- zł. -  plus należny podatek VAT od części nierolnej /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć  złotych + VAT/.6. Miejsce i termin przetargu: Przetarg odbędzie  się w dniu 10.12.2010r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, II - piętro.7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława w takim terminie aby w dniu 07.12.2010r.wpłata  była odnotowana  na koncie gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /w przypadku spółek/ lub- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dotyczy przedsiębiorstw państwowych/- pełnomocnictwo- nr konta, na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet cenynabycia nieruchomości.Wadium zwraca się niezwłocznie po: odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak niepóźniej niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przezuczestników konto.Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarciaUmowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.8. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego.9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy notarialnej i opłaty wieczyste -księgoweWójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.                                                                                                          Wójt  GminyLubsza, dnia 08.11.2010r.                                                                 inż. Wojciech Jagiełłowicz